Blog

Nízkoenergetický alebo pasívny dom

Globálne otepľovanie je témou, o ktorej sa v súčasnosti hovorí veľmi často. A to nielen v odborných vedeckých kruhoch, ale čoraz častejšie aj v médiách, ktoré nás o ňom informujú. Pri pohľade do budúcnosti je jasné, že tento problém sa dotkne každého jedného z nás. A každý z nás bude musieť nejakým spôsobom k vyriešeniu tohto problému prispieť.

Energetická hospodárnosť domov je prioritou

Významným príspevkom k riešeniu tohto problému je znižovanie energie využívanej na prevádzku, vykurovanie a klimatizáciu budov. Niektoré zdroje uvádzajú, že na spomenuté účely sa v rámci Európskej únie spotrebuje viac ako 30 % z celkovej spotreby energie. Je teda pochopiteľné, že svoj postoj k danému problému zaujala aj Európska únia. Smernica Európskeho parlamentu a rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, totiž od všetkých budov určených na bývanie a postavených od 31.12.2020 vyžaduje, aby spĺňali kritériá budov s takmer nulovou spotrebou energie. Dnes sa tejto požiadavke viac-menej približujú pasívne a nízkoenergetické domy.

Zámer je rovnaký výsledok rozdielny

Pasívne aj nízkoenergetické domy majú rovnaký cieľ, ktorým je čo najväčšia energetická hospodárnosť. Predpokladom dosiahnutia tejto hospodárnosti je úsilie o čo najväčšie zníženie spotreby energie potrebnej na plnohodnotnú prevádzku domu. To sa má dosiahnuť použitím najvhodnejšej skladby obvodových stien, ktorá výrazne zvýši ich tepelnoizolačné vlastnosti. Pri zvyšovaní úspory sa v týchto domoch počíta s využitím regulovaného vetrania s rekuperáciou tepla, použitím nízkoteplotného vykurovania a samozrejme s alternatívnymi zdrojmi energie.

Napriek rovnakým zámerom a snahám je výsledok energetickej hospodárnosti pri týchto domoch rozdielny. Pre názornosť uvádzame ročnú spotrebu energie potrebnú na vykurovanie. Pre lepšiu predstavu sme uviedli aj spotrebu energie „klasického“ rodinného domu.

 • Pasívny dom 5 – 15 kWh/m2
 • Nízkoenergetický dom 15 – 50 kWh/m2
 • Klasický rodinný dom približne 120 kWh/m2

Náklady na vykurovanie domu (150 m2)

Rodinný dom podľa spotreby energieKLASICKÝ DOM

120 kWh/m2

NÍZKOENERGETICKÝ DOM

35 kWh/m2

PASÍVNY DOM

15 kWh/m2

Spotreba energie na vykurovanie za rok18 000 kWh/m25 250 kWh/m22 250 kWh/m2
Náklady na vykurovanie za mesiac64 €19 €17 €
Spotreba energie na všetky el. spotrebiče za rok3 500 kWh/m23 500 kWh/m23 500 kWh/m2
Náklady na všetky el. spotrebiče za mesiac55 €55 €55 €
Spolu náklady na vykurovanie a el. energiu za rok    119 €74 €43 €

 

Ako môžete vidieť, rozdiel medzi pasívnym a klasickým rodinným domom je naozaj priepastný. Pri porovnaní s nízkoenergetickým domom je tento rozdiel menej výrazný, ale podstatný. Pri vyhodnocovaní pasívneho domu sa posudzuje spotreba primárnej energie, ktorá sa pri nízkoenergetickom dome neposudzuje. Do tejto spotreby sa započítavajú údaje o energii potrebnej na kúrenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu, elektrospotrebiče a osvetlenie. Vyjadruje tak množstvo energie použitej z neobnoviteľných zdrojov. Každý zdroj energie má prepočítavací koeficient.

ZdrojFaktor premeny (kWh/kWh)
Zemný plyn a ďalšie fosílne palivá1,1
Elektrická energia3
Drevo a ostatná biomasa0,05
Drevené peletky0,15
Solárne systémy termické0,05
Solárne systémy fotovoltaické0,2

 

Rozdielom pri pasívnych a nízkoenergetických domoch je aj hrúbka tepelnoizolačného obalu stavby. Tá je väčšia pri pasívnych domoch a spolu s potrebou využívania alternatívnych zdrojov energie, ako aj vybavením domu úspornejšími spotrebičmi predstavuje zvýšenie finančných nákladov.  Pri nízkoenergetickom dome sa tieto náklady navýšia o 10 – 20%.

Pre názornú ukážku uvádzame ešte tabuľku kde si znázorníme návratnosť investícií na vykurovanie a elektrickú energiu za obdobie 10 a 20 rokov. Sumy v tabuľke boli vyrátané za predpokladu, že ceny energií ostanú rovnaké.

Návratnosť investícií za 10 a 20 rokov

KLASICKÝ DOMNÍZKOENERGETICKÝ DOMPASÍVNY DOM
Náklady za 10 rokov14 310 €8 860 €5 140 €
Ušetríme za 10 rokov oproti KLASICKÉMU domu5 450 €9 170 €
Náklady za 20 rokov28 620 €17 720€10 280€
Ušetríme za 20 rokov oproti KLASICKÉMU domu10 900 €18 340€

 

V krátkosti si ešte zhrňme benefity a požiadavky jednotlivých stavieb:

Pasívne domy

 • Vyžadujú vyššiu investíciu
 • Doležité je bezchybné prevedenie technických detailov bez tepelných mostov
 • Nepotrebujú aktívny vykurovací systém
 • Potrebu tepla pokrývajú z vnútorných zdrojov a slnečného žiarenia
 • Nevyhnutný systém na pravidelnú výmenu vzduchu a jeho ohrev
 • Energetická náročnosť je približne o 90 % nižšia oproti klasickým domom

 

Nízkoenergetické domy

 • Ročná spotreba energie potrebná na vykurovanie v rozmedzí 15 – 50 kWh/m2
 • Nižšia investícia oproti pasívnym domom
 • Vyžadujú kvalitné prevedenie stavby bez tepelných mostov
 • Nevyhnutné použitie tepelných izolácií s výbornými vlastnosťami
 • Možnosť zavedenia klasických vykurovacích systémov

Nech si už vyberiete lacnejší nízkoenergetický alebo energeticky sebestačnejší pasívny dom, neurobíte krok vedľa. Ktorákoľvek z týchto alternatív vám vytvorí príjemnú tepelnú pohodu a po pomerne krátkom čase vráti aj vstupnú investíciu.

Pridať komentár