7. decembra 2017

Dotácia na drevodomy a montované domy – postup ako ju získať

Po rôznych dotáciách určených na zateplenie domov alebo na inštaláciu zariadení získavajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov sa štát rozhodol prispieť určitou čiastkou aj majiteľom montovaných domov. Vďaka dotácii tak môže montovaný dom vyjsť o niekoľko tisíc eur lacnejšie.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR totiž už tento rok plánovalo na tieto účely vyčleniť jeden milión eur, ktoré by prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry po splnení všetkých podmienok prerozdelilo majiteľom drevodomov alebo montovaných domov. Legislatívny proces súvisiaci s poskytovaním dotácií však ešte nie je ukončený a preto Pôdohospodárska platobná agentúra doteraz nemohla vyhlásiť výzvy na podávanie žiadostí.

Približne rovnakú sumu však plánuje ministerstvo uvoľniť aj v budúcnosti, takže v nasledujúcich troch rokoch sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú môcť o dotáciu na montovaný dom uchádzať aj tí majitelia montovaných domov, ktorí možno o tejto možnosti doteraz nič nevedeli.

O dotáciu bude môcť požiadať každý občan starší ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý je majiteľom drevodomu alebo montovaného domu a pozemku na ktorom táto stavba stojí. Aby ju však skutočne aj získal, musia by splnené viaceré podmienky a kritériá, ktorým budú venované nasledujúce riadky.

Dotácia na drevodomy a montované domy – podmienky získania

Vo všeobecnosti bude dotácia určená pre úsporné nízkoenergetické montované domy, ktoré spĺňajú prísne tepelno-izolačné kritériá. Dotáciu bude preto možné získať iba na montované domy zaradené do energetickej triedy A0, teda stavby s takmer nulovou spotrebou energie, ktorá bude mimochodom povinná od roku 2021 alebo na nízkoenergetické motované domy zaradené do triedy A1.

Podmienok je samozrejme viac. Ďalšou z nich je realizácia výstavby montovaného domu, ktorá nemôže prebiehať svojpomocne. Montovaný dom musí byť teda zhotovený firmou, ktorá sa zaoberá výstavbou takýchto nízkoenergetických domov, pričom samotná stavba musí byť potom zrealizovaná až do štádia domu na kľúč. V tomto prípade preto neprichádza do úvahy odovzdanie montovaného domu v štádiu hrubej stavby alebo holodomu.

Na tomto mieste môžeme zároveň spomenúť, že dotácia na drevodomy a montované domy môže byť pridelená drevostavbám so stĺpikovou (rámovou) konštrukciou, s masívnou alebo masívnou skeletovou konštrukciou a tiež s prefabrikovanou panelovou, či zrubovou konštrukciou. Získanie dotácie nie je vylúčené ani pri montovanom dome, ktorý je kombináciou konštrukčných systémov.

Okrem týchto podmienok však montovaný dom musí vyhovovať aj ďalším kritériám. Zastavaná plocha domu musí byť najmenej 75 m2, dom musí disponovať najmenej tromi obytnými miestnosťami a jeho obstarávacia cena uvedená v zmluve o dielo je minimálne 65 000 eur bez DPH. Do tejto sumy sa však nezapočítavajú náklady na zhotovenie základovej dosky.

No a napokon poslednou podmienkou získania dotácie na drevodomy a montované domy je účel jeho využívania. Montovaný dom v tomto prípade musí byť určený iba na rodinné bývanie, teda v žiadnom prípade nemôže slúžiť na podnikanie.

Podávanie žiadosti o pridelenie dotácie

Ako sme už spomínali prerozdelenie finančných prostriedkov bude zabezpečovať Pôdohospodárska platobná agentúra, ktorej bude po zverejnení výzvy potrebné adresovať žiadosti o schválenie dotácie. Prílohy, ktoré bude potrebné pripojiť k žiadosti budú s najväčšou pravdepodobnosťou pozostávať z týchto dokladov:

 • listy vlastníctva, teda doklady prekazujúce vlastníctvo montovaného domu a pozemku na ktorom je táto stavba postavená
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané príslušným stavebným úradom
 • zmluva o dielo, ktorá bola uzatvorená s firmou zaoberajúcou sa výstavbou montovaných domov
 • výpis z bankového účtu, ktorý preukazuje úhradu dohodnutej sumy za zhotovenie drevostavby
 • doklad preukazujúci zriadenie bankového účtu
 • odovzdávací protokol montovaného domu
 • energetický certifikát montovaného domu preukazujúci jeho zaradenie do energetickej triedy A1 alebo A0
 • výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace
 • čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie
 • čestné vyhlásenie žiadateľa o účele užívania domu
 • potvrdenie miestne príslušného daňového úradu preukazujúce, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o vysporiadaní prípadných záväzkov súvisiacich so zdravotným poistením
 • potvrdenie sociálnej poisťovne preukazujúce, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na odvodoch do sociálneho poistenia a ostatných povinných príspevkoch
 • potvrdenie príslušného súdu o tom, že na majetok žiadateľa nebol vyhlásený konkurz, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie a nie je v reštrukturalizácii

V prípade schválenia dotácie sa bude s jej poskytnutím spájať tiež niekoľko povinností. Okrem prípadných kontrol zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry zameraných na dodržiavanie podmienok treba počítať aj s tým, že montovaný dom nebude možné počas najbližších piatich rokov predať alebo previesť na inú osobu. Na montovaný dom v tomto období tiež nebude môcť byť zriadené vecné bremeno, s výnimkou tých, ktoré boli zriadené v prospech banky a súviseli s financovaním stavby montovaného domu alebo kúpou pozemku.

Dotácia na montované domy zohľadňuje rozdiely regiónov

V súvislosti s výškou poskytovanej dotácie bude Pôdohospodárska platobná agentúra prihliadať na ergetickú triedu montovaného domu a región žiadateľa o dotáciu. O niečo vyššiu dotáciu tak dostanú montované domy zaradené do energetickej triedy A0 a rovnako tak môžu s vyšším finačným príspevkom počítať žiadatelia s najmenej rozvinutých okresov.

Najmenšia suma dotácie je preto určená pre žiadateľov s montovanými domami postavenými v katastrálnom území Bratislavy, ktorí môžu získať približne od 3 000 do 8 000 eur. Žiadatelia zo spomínaných najmenej rozvinutých okresov si tak môžu prilepšiť od 7000 do 12 000 eur a pre ostatné regióny Slovenska môže finančný príspevok predstavovať sumu 5 000 až 10 000 eur. Zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejňuje na svojej webovej stránke Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dotácia na drevodomy a montované domy stojí za pozornosť

Dotácia na drevodomy a montované domy zo strany štátu môže byť určite zaujímavým finančným príspevkom podpory výstavby montovaných domov. Situáciu okolo poskytovania dotácií budeme preto pozorne sledovať a návštevníkov nášho blogu budeme o prípadných výzvach Pôdohospodárskej platobnej agentúry na podávanie žiadostí včas informovať.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov