1. októbra 2016

Nízkoenergetické a ultranízkoenergetické montované domy

V súčasnej dobe sa pri výstavbe nových domov kladie veľký dôraz na minimálnu energetickú náročnosť budovy. Nielen z dôvodu budúcich úspor energií a tým aj financií, ale aj kvôli vplyvu na životné prostredie. Vlastniť energetický štítok je už schválenou povinnosťou, bez ktorej stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

Čo je energetická náročnosť budovy?

Pri už existujúcich stavbách sa energetická náročnosť budovy charakterizuje ako množstvo skutočne spotrebovanej energie na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody, reguláciu vnútorného prostredia a na prevádzku klimatizačného systému či osvetlenie.

U nových stavieb sa množstvo energie vypočítava z projektov a to výpočtom podľa požiadaviek na štandardizované užívanie budov. Podkladom pre výpočet sú výkresy (pôdorysy, podhľady a rezy), informácie o skladbe konštrukcií, o spôsobe vykurovania a ohrevu vody a o ostatných využívaných technológií (solárne panely, klimatizácia…).

Energetická hospodárnosť budovy je vyjadrená množstvom dodanej energie a spravovaná legislatívnymi dokumentmi, zákon č. 555/2005, vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., niektoré ustanovenia zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (o energetickej efektívnosti) a ďalšie zákony.

Čo je certifikát energetickej náročnosti (CEN)?

Tento certifikát slúži na vyhodnotenie energetickej náročnosti budovy. Jedná sa teda o doklad preukazujúci vykonaný výpočet energetickej náročnosti stavby.

Najdôležitejšie postrehy o certifikácii energetickej náročnosti budovy:

 • Vlastniť CEN je u novostavieb povinnosťou.
 • CEN poskytuje informáciu o spotrebe palív a energie konzumovaných v budove za predpokladu tzv. štandardizovaných okrajových podmienok (stanovených výpočtom)
 • Energetický štítok je podkladom, ktorý porovnáva skutočnú spotrebu energie a výpočtovou spotrebu energie.
 • V CEN sa oddelene udávajú informácie o spotrebe energie vynaložené na vykurovanie, vetranie, chladenie, prípravu teplej vody a na osvetlenie.
 • CEN chráni spotrebiteľov pred kúpou energeticky náročnej stavby.
 • CEN sa umiestňuje na viditeľnom mieste len u verejných budov.
 • Energetický štítok je platný po dobu 10-tich rokov do vykonania väčšie zmeny dokončenej stavby.
 • Pri absencii energetického štítku hrozia nemalé finanční pokuty.

Ako vyzerá energetický štítok? Certifikační energetický štítok má dve hlavné časti. Tá prvá je protokolom, ktorý obsahuje informácie o objekte v tabuľkovej forme a čiastkové vyhodnotenie energetickej náročnosti jednotlivých energetických procesov (vykurovanie, príprava vody ….).

Druhou časťou je celkové vyhodnotenie energetickej náročnosti, novej budovy nad 1000 m2. Táto časť obsahuje  navyše informácie o ekologickej a ekonomickej uskutočniteľnosťi alternatívnych systémov a tiež odporúčania na vhodné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy. Samotný dokument môže mať až 15 strán, jeho najvýznámejšiou časťou je potom grafické znázornenie energetického štítku, z ktorého sa dá vyčítať, do akej triedy energetickej hospodárnosti budova patrí, aká je ročná spotreba energie v kWh / m2.rok, celková vypočítaná ročná dodaná energia v GJ a tiež podiel jednotlivých energetických procesov na spotrebe.

Aké sú certifikační triedy energetickej náročnosti pri rodinných domov?

Trieda energetickej náročnostiSlovné vyjadrenie energetickej náročnosti budovy
AMimoriadne úsporná
BÚsporná
CVyhovujúce
DNevyhovujúce
ENehospodárne
FVeľmi nehospodárna
GMimoriadne nehospodárna

Novostavby, ktoré spĺňajú štandardizované predpisy na úsporu energie, sa musia radiť do kategórií A – C. Takýmito novostavbami sú domy v zmysle noriem, energeticky úsporné domy, nízkoenergetické montované domy a na samotnom vrchole domy energeticky pasívne. V roku 2016 sa však tieto požiadavky ešte o niečo sprísnili a sťažili.

Sprísnení požiadaviek na energetickú hospodárnosť rodinných domov

Od roku 2016 musí byť pri výstavbe nových domov kladený veľký dôraz na splnenie týchto kritérií:

 • Splnenie požadovaných tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie
 • Minimálna teplota vnútorného povrchu konštrukcie
 • Minimálna priemerná výmena vzduchu v miestnosti
 • Mierna potreba tepla na vykurovanie
 • Splnenie energetickej hospodárnosti budovy

Z týchto sprísnených kritérií vzišli nové triedenia novostavieb na energeticky úsporné domy, nízkoenergetické domy, ultranízkoenergetické domy a domy s takmer nulovou spotrebou energie.

Škála energetických tried globálneho ukazovatele – primárnej energie v kWh / (m2.a)

Trieda energetickej náročnostiGlobálna spotreba energie v kWh / (m2.a)
A0≤ 54
A155 – 108
B109 – 216
C217 – 324
D325 – 432
E433 – 540
F541 – 648
G> 648

Nízkoenergetické a ultranízkoenergetické montované domy

Firma Mirano.sk dodáva montované nízkoenergetické domy vyskladané z kvalitných a normám vyhovujúcich materiálov spoločne s úsporným podlahovým vykurovaním. Ďalej tiež ultranízkoenergetické rodinné domy, ktoré disponujú rekuperačnou jednotkou a preto zodpovedajú tým najnáročnejším normám kladených na úspornosť energií v novostavbách. Aj vďaka tomu sú schopné sa radiť do energetickej triedy A1. Poskytovanou službou firmy je ďalej dodanie typových projektov alebo spracovanie individuálnych projektov montovaných domov, certifikácia budovy je teda ich neoddeliteľnou súčasťou.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov