10. októbra 2016

3 Tipy Ako sa Vysporiadať s Projektovou Dokumentáciou Montovaného Domu

Aby ste získali stavebné povolenie a mohli začať stavať čo najskôr je potrebná kvalitne spracovaná projektová dokumentácia. Bez schválenej projektovej dokumentácie príslušným stavebným úradom nemôžete stavať. Projektovú dokumentáciu preto netreba podceňovať. Existuje viacero možností, ako si prácu s ňou uľahčiť a zjednodušiť.

 Projekty spojené s novostavbou domu

Už v prvopočiatkoch stavebného plánovania je nutné si uvedomiť, že projekt domu nie je jediným dokumentom, ktorý pri výstavbe domu bude potrebné vybaviť. Ak viete vopred, že sa nezaobídete bez žumpy, garáže či altánku, nechajte si radšej vypracovať súvisiace dokumenty súbežne s dokumentáciou na dom. projektdomu

Obsah projektovej dokumentácie domu

Sprievodná správa - opisuje údaje o stavbe, žiadateľovi a spracovateľoch projektovej dokumentácie. Informuje o území, na ktorom bude dom stáť a predovšetkým o požiadavkách kladených na budúceho užívateľa dotknutými orgánmi. Čo sa týka samotnej stavby, sprievodná správa zahŕňa navrhované kapacity (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková plocha a i.), bilanciu (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou vodou, trieda energetickej náročnosti budovy a i.) a základné predpoklady výstavby ako časové údaje o realizácii stavby vrátane členenia na etapy. V závere rozčleňuje jednotlivé objekty a technologické zariadenia. • Súhrnná technická správa - je správou veľmi podrobnou, ktorá sa detailne zaoberá pozemkom a stavbou vrátane jej budúceho bezbariérového užívania, požiarne bezpečnostného riešenia či zásad hospodárenia s energiami. Súhrnná technická správa ďalej informuje o budúcom dopravnom riešení stavby či o jej pripojeniu na technickú infraštruktúru a popisuje vplyv budúcej stavby ako celku na životné prostredie. Musí obsahovať tiež zásady pre celkovú organizáciu výstavby ako napríklad odvodnenie staveniska alebo bilanciu zemných prác či požiadavky na prísun/vývoz zemín. • Situačný výkresyDokumentácia objektov - do tejto časti sa zaraďujú všetky výkresy týkajúce sa novostavby montovaného domu, všetkých prípojok, dažďovej kanalizácie a spevnených plôch či oplotenia. • Dokladová časť projektovej dokumentácie domu zahŕňa rôzne vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov k budúcej novostavbe a k jej napojeniu na siete ako je napríklad príslušný mestský úrad, polícia SR, spoločnosti ktoré distribujú energie, vodu, elektronickú komunikáciu a pod. Súčasťou dokladovej časti projektové dokumentácie domu je ďalej tiež geodetická technická správa. • Preukaz energetickej náročnosti budovyProtokol stanovenie radónového indexu

Pomocníci v oblasti projektovej dokumentácie

Nemáte momentálne čas, chuť ani náladu riešiť vyššie popísané množstvo úkonov? Existujú tri alternatívy, ktoré vás tejto povinné záťaže aspoň čiastočne zbaví: 1. typový projekt, 2. malý projekt, 3. sprostredkovateľská firma. 1. Typový projekt Typový projekt je stávka na istotu, pretože bol už minimálne raz zrealizovaný a nehrozia tak žiadne väčšie komplikácie brániace v postavení montovaného domu. V zakúpenom balíčku často dostanete stavebné a architektonické riešenie stavby, technikcú správu, špecifikácie materiálov, opis izolácie, opis dverových prvkov a mnoho ďalšieho. Existuje aj možnosť nechať si typový projekt čiastočne upraviť podľa vašich ďalších požiadaviek a preferencií. V prípade typového projektu sa vždy dostanete na nižšiu cenu ako pri vytváraní nového individuálneho projektu. 2. Malý projekt Názvom malý, v skutočnosti však veľký pomocník. Ste vo fáze, keď vaša predstava nie je ucelená, avšak potrebujete mať niečo v ruke, aby ste mohli rokovať s úradmi a dotknutými orgánmi? Nechajte si vytvoriť malý projekt, ktorý obsahuje pohľady, dispozičné riešenie, informácie o rozmeroch montovanej stavby aj zastavané ploche, základné informácie o potrebách energií a pod. Za pár desiatok eur sa vám tak môže do ruky dostať stručná technická správa, výkresy podlaží a pohľady, vzor situácie osadenie domu a predpoklad spotreby energií. 3. Sprostredkovateľská firma Najideálnejšou variantou je však obrátiť sa na odbornú firmu zameriavajúci sa na výstavbu montovaných domov, ktorá navyše ponúka nadštandardné služby v podobe vyhotovení projektovej dokumentácie, širokú škálu typových projektov a inžinierskú činnosť v oblasti stavebného konania. Ak sa totiž firma zaoberá vaším domom od prvopočiatku, je s ním stotožnená a zhotoví vám ho úplne podľa vašich predstáv. Touto firmou je Mirano s.r.o., ktorej komplexnú ponuku nájdete na www.mirano.sk.
Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov