11. decembra 2020

Čo je projektová dokumentácia a aké sú jej stupne

Vypracovaním projektovej dokumentácie sa začína proces výstavby akéhokoľvek objektu. Vypracovaniu projektovej dokumentácie sa tak nevyhne nikto, kto sa chystá stavať rodinný dom.

Čo je to projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia predstavuje rozsiahly súbor schém a výkresov doplnených textovou časťou. Usmerňuje celý vzhľad stavby a priebeh stavebného procesu. Súčasťou projektovej dokumentácie je podrobný opis daného objektu, jeho výzor aj funkčnosť. 

projektova dokumentacia na mieru

Projektovú dokumentáciu si môžete dať vypracovať aj na kľúč. Jej cena sa odvíja najmä od úžitkovej plochy domu, jeho zložitosti, komplikovanosti návrhu interiéru či použitých materiálov.

Stupne projektovej dokumentácie

Projektovú dokumentáciu môžeme rozdeliť na 5 základných stupňov, ktoré je možné za určitých okolností aj zlúčiť.

Štúdia uskutočniteľnosti – Stavebný zámer

Architektonická štúdia je základným stupňom projektovej dokumentácie. Jej cieľom je overenie vhodnosti dispozície vzhľadom k svetovým stranám a k pozemku. Obsahuje návrh architektonického, dispozičného a materiálového riešenia stavby.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie môžeme považovať za prvý stupeň projektovej dokumentácie. Dokumentácia pre územné rozhodnutie zahŕňa sprievodnú správu, výkresy a doklady. Dodať ju na stavebný úrad je potrebné v 2 vyhotoveniach. Návrh na vydanie územného rozhodnutia by mal obsahovať:

 1. Meno, priezvisko a adresu navrhovateľa;
 2. Zoznam účastníkov konania;
 3. Stručnú charakteristiku riešeného územia;
 4. Parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností;
 5. Parcelné čísla susedných pozemkov a nehnuteľností.

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dokumentácia, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, by mala obsahovať nasledujúce časti:

 1. Sprievodná správa;
 2. Súhrnná technická správa;
 3. Celková situácia stavby;
 4. Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavanom pláne jednoduchých stavieb;
 5. Stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav;
 6. Statické posúdenie stavby;
 7. Energetické posúdenie stavby;
 8. Prípojky (kanalizačná, elektrická, vodovodná, plynová);
 9. Projekt vykurovania;
 10. Požiarna bezpečnosť;
 11. Elektroinštalácia a bleskozvod;
 12. Exteriér a okolie;
 13. Celkové náklady stavby;
 14. Umiestnenie strojov a zariadení;
 15. Doklady.

Pri technicky jednoduchých stavbách môže byť obsah a rozsah projektu po dohode so stavebným úradom zjednodušený.

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Po získaní stavebného povolenia je možné začať so samotnou výstavbou nehnuteľnosti. Na tieto účely sa vypracováva projekt pre realizáciu stavby. Obsahovať by mal:

 1. Sprievodná správa;
 2. Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie;
 3. Celková situácia stavby;
 4. Koordinačný výkres stavby;
 5. Dokumentácia stavebných objektov (rezy, pohľady, pôdorysy, základy, výkopy, konštrukčné detaily);
 6. Statické posúdenie stavby;
 7. Prípojky;
 8. Technické zariadenia budovy;
 9. Projekt vykurovania;
 10. Elektroinštalácie a bleskozvod;
 11. Projekt organizácie výstavby;
 12. Dokumentácia prevádzkových súborov;
 13. Celkové náklady stavby;
 14. Doklady.

Niektoré časti môžu byť už súčasťou projektu pre stavebné povolenie.

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby sa vypracováva po dokončení stavby. Cieľom dokumentácie skutočnej realizácie stavby je zaznamenať všetky zmeny, ktoré sa vykonali počas realizácie stavby. Táto dokumentácia slúži ako podklad pre kolaudačné konanie.

plan domu

Jednostupňový projekt

V prípade malých stavieb, akými sú napríklad aj rodinné domy, je možné projekt pre stavebné konanie a realizačný projekt zlúčiť do jedného dokumentu. Znížia sa tým nielen náklady, ale aj čas potrebný na zhotovenie projektovej dokumentácie. Tento projekt sa v praxi nazýva jednostupňový projekt.

Vypracovanie projektovej dokumentácie je zodpovedná úloha, od ktorej závisí úspešnosť celého projektu. So žiadosťou o vypracovanie projektovej dokumentácie sa preto obráťte na odborníkov. Vypracovanie projektovej dokumentácie na kľúč je najlepší spôsob ako si ušetriť veľa nervov, času aj peňazí.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov