28. decembra 2023

Územné rozhodnutie je kľúčové pre začatie stavby. Kedy ho potrebujete a kedy nie?

Územné rozhodnutie. Proces, ktorý rozhoduje o umiestnení stavby na stavebnom pozemku. Bez neho nie je možné začať legálne stavať. Existuje však niekoľko prípadov, kedy územné konanie prebehnúť nemusí. Dnes si povieme viac o oboch prípadoch.

Výstavba domu si vyžaduje mnohé. Medzi ne patrí aj množstvo byrokratických úkonov. Jedným z nich je aj tzv. územné rozhodnutie. 

Čo je územné rozhodnutie

Ide o proces, v rámci ktorého dôjde k rozhodnutiu o tom, či je možné danú stavbu na konkrétnom území postaviť. Každá obec má totiž tzv. územný plán rozvoja obce. Ten definuje, kde a za akých podmienok je možné stavať. 

V rámci územného konania teda dôjde k posúdeniu, nakoľko navrhovaná stavba spĺňa alebo nespĺňa kritériá územného plánu. 

Každá obec sa takýmto spôsobom snaží zabrániť tomu, aby im napríklad v zóne nízkych rodinných domov vyrástla niekoľkoposchodová administratívna budova. Dané miesto by tak rýchlo mohlo stratiť svoje genius loci.

Ďalej sa určujú všeobecné podmienky umiestnenia stavby na pozemku, odstupy od hraníc pozemku resp. iných stavieb, napojenie na dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete atď.

Ako požiadať o vydanie územného rozhodnutia?

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia sa podáva písomne na príslušnom stavebnom úrade. Súčasťou žiadosti musía byť viaceré doklady. Tie sú v zásade veľmi podobné tým, ktoré je potrebné odovzdať pre získanie stavebného povolenia. Preto ich stavebný úrad často spája do jedného konania.

Dôležité je, aby bolo možné stavbu realizovať podľa územného plánu obce. Napríklad pokiaľ plánujete stavať na mieste už existujúcej stavby resp. v lokalite, kde bola schválená individuálna bytová výstavba.

Doklady potrebné na začatie územného konania sú nasledovné:

 • osobné údaje navrhovateľa resp. žiadateľa
 • súhlas vlastníka , pokiaľ nie je súčasne navrhovateľom
 • originál výpisu listu vlastníctva a katastrálnej mapy
 • stručná charakteristika dovtedajšieho využitia územia a zámeru
 • projektovú dokumentáciu k územnému konaniu v dvoch vyhotoveniach, pričom tá by mala obsahovať situačné umiestnenie stavby na pozemku 
 • stanovisko obce k plánovanému zámeru
 • stanovisko príslušného pozemkového / lesného úradu pokiaľ plánujete stavebnú činnosť vykonávať na poľnohospodárskej pôde 
 • vyjadrenie odboru starostlivosti o životné prostredie
 • vyjadrenie všetkých správcov inžinierskych sieti (elektrárne, plynárne, vodárne a kanalizácie, telekomunikačné siete) aj keď sa na niektoré z nich neplánujete napájať 
 • vyjadrenie správcu cesty a dopravného inšpektorátu
 • vyjadrenie ŽSR (Železníc Slovenskej Republiky), ak staviate v blízkosti železničnej trate
 • doklad o zaplatení správneho poplatku na obci
 • riadne vyplnenú žiadosť na konanie o umiestnení stavby

Správny poplatok pre začatie územného konania je vo výške 40€ pre fyzické a 100€ pre právnické osoby.

stavebné konanie hovorí o tom ako môže vyzerať stavba

Vydanie územného rozhodnutia

Do 30 dní od podania žiadosti musí dôjsť k vydaniu územného rozhodnutia. Tým sa končí aj samotné územné konanie. Dôjde tak k určeniu stavebného pozemku, umiestneniu stavby na ňom, ako aj podmienok na projektovú prípravu stavby. 

Kedy nie je potrebné územné rozhodnutie

Existuje niekoľko výnimiek, kedy nie je potrebné územné konanie:

 • drobné stavby
 • stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené
 • stavebné úpravy a udržiavacie práce
 • stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru

Tip na záver

Hľadáte realizátora vášho vysnívaného domova? Tak potom sme tu pre vás. Sme špecialisti na výstavbu montovaných drevodomov na Slovensku a v Čechách. V našom katalógu projektov nájdete vyše 60 rôznych návrhov rodinných domov. Vašu domácnosť vám postavíme už za tri mesiace. Pridajte sa aj vy medzi našich spokojných zákazníkov.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov