29. marca 2024

Ako zmeniť ornú pôdu na stavebný pozemok? Postup je nasledovný

Ako zmeniť ornú pôdu na stavebný pozemok? Túto otázku si kladie množstvo ľudí. Nečudo. Ideálnych stavebných pozemkov je čoraz menej. Preto sa stále častejšie využíva na stavbu rodinných domov bývalá orná pôda. Jej transformácia na stavebnú parcelu však nie je len tak. V článku si preto povieme, čo všetko je za týmto procesom a hlavne, koľko vás to bude stáť.

Poďme však pekne po poriadku. Prečo vlastne nemôžete stavať na poľnohospodárskej pôde? V prvom rade to zakazuje zákon č. 220/2004, podľa ktorého nemožno použiť poľnohospodársku pôdu na iné, než poľnohospodárske účely. Cieľ je jasný. Ochrana poľnohospodárskej pôdy a obmedzenie vzniku čiernych stavieb. 

Spomínaný zákon však pamätá aj na situácie, kedy nie je iná možnosť, než stavať na poľnohospodárskej pôde. V opačnom prípade by nebol možný stavebný rozvoj akejkoľvek obce. Každé mesto alebo dedina je totiž obklopené primárne poľnohospodárskou pôdou. 

V takom prípade je preto potrebné spraviť zmenu v územnom pláne a poľnohospodársku pôdu je nutné vyňať. Takéto rozhodnutie vydáva obvodný pozemkový úrad. Ten rozlišuje niekoľko vecí. V prvom rade či chcete vyňať pôdu v intraviláne alebo extraviláne obce. 

Druhý dôležitý bod sa odvíja od toho, akú časť (veľkosť plochy) poľnohospodárskej pôdy plánujete premeniť na stavebný pozemok. Pokiaľ celý, nepotrebujete geometrický plán. Ak len časť, musíte si zavolať geodeta, ktorý zameraním vytvorí novú parcelu.

V intraviláne obce získate stavebný pozemok z ornej pôdy ľahšie

Pokiaľ sa rozhodnete do tohoto procesu ísť, pripravte si peniaze a obrňte sa trpezlivosťou. Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok je často zdĺhavá záležitosť. Ak ste v štádiu iba kupovania nejakej parcely, vždy vyberajte radšej tú, ktorá je v intraviláne obce. Transformácia na stavebný pozemok je podstatne jednoduchšia. 

Štandardne sa žiada o vyňatie parcely, ktorá je menšia, ako 500 m2 a je v intraviláne obce. Pokiaľ máte väčší pozemok, je lepšie nechať okolie domu, ako zastavanú plochu a nádvorie, no zvyšok ako ornú pôdu (záhrada, vinica, ovocný sad…). V priebehu rokov ušetríte na dani z nehnuteľnosti.

Na obvodný pozemkový úrad je potom nutné poslať žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Budú od vás požadovať nasledovné:

 • výpis z listu vlastníctva (overený a s kolkom, nie starší, ako tri mesiace)
 • kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú a s kolkom)
 • vyjadrenie obce k súladu zámeru s územným plánom a fotokópiou situácie osadenej stavby v projektovej dokumentácii
 • zaplatený poplatok vo výške 3€ (vo forme kolku)

Zmena ornej pôdy na stavebný pozemok mimo obce

Byrokraticky, časovo aj finančne náročnejší je proces zmeny ornej pôdy na stavebný pozemok, ak je mimo intravilánu obce. Tu je zákon oveľa prísnejší. Žiadosť o tzv. trvalé vyňatie z poľnohospodárskej pôdy je nutné už pri stavbe väčšej, ako 15 m2. Zároveň je nutné doložiť tieto doklady:

 • projektovú dokumentáciu plánovanej stavby
 • výpis z listu vlastníctva s bonitno-pôdno-ekologickou jednotkou - originál s kolkom, nie starší, ako tri mesiace
 • bilancia skrývky humusového horizontu pôdy - vypracúva oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva
 • geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie - jedenkrát originál, jedenkrát kópia
 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením parciel na odňatie
 • potvrdenie o bonitno-pôdno-ekologickej jednotke
 • vyjadrenie obecného úradu
 • vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy (pokiaľ ju niekto využíva)
 • právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania)

Poplatky za zmenu ornej pôdy na stavebný pozemok

Za prevod ornej pôdy na stavebný pozemok sa platí celá rada poplatkov. V prvom rade sú to vyššie spomenuté kolky za žiadosť, výpisy a pod. Potom musíte počítať s poplatkom za geodeta a vyhotovenie geometrického plánu (ak je potrebný). Tu sa cena pohybuje od 150€ vyššie. 

V prípade, že idete meniť ornú pôdu na stavebný pozemok mimo intravilánu, počítajte aj s poplatkami na podklady od odborníka z oblasti pôdoznalectva. Aj pri tomto bode ide o sumy vo výške niekoľkých stoviek eur.

A na koniec jedna dobrá správa. Pokiaľ budete žiadať o vyňatie ornej pôdy na stavbu jednopodlažného domu s rozlohou menšou, ako 250 m2, vyhnete sa poplatku za samotné vyňatie. Pri dvojpodlažnom dome musí byť rozloha menšia, ako 150 m2. 

V závislosti od bonitno-pôdno-ekologickej jednotky sa totiž odvíja aj cena za vyňatie z pôdneho fondu. Pokiaľ by ste chceli povedzme stavať na pozemku, ktorý je vedený, ako vinica, platili by ste navyše od 10€ do 100€ za každý meter štvorcový, ktorý chcete premeniť na stavebný pozemok.

Tip na záver

Ak sa chystáte stavať, určite zbystrite pozornosť. V našom katalógu projektov rodinných domov nájdete vyše šesťdesiat jedinečných prevedení domácností. Ako firma sa špecializujeme na stavbu nízkoenergetických montovaných drevodomov na Slovensku a v Čechách. Pridajte sa aj vy k stovkám našich spokojných zákazníkov.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov