10. augusta 2020

Dotácie pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie

Aj tento rok majú majitelia starších, ale aj nových rodinných domov možnosť získať dotáciu od štátu. Jedná sa konkrétne o príspevky od Ministerstva dopravy a výstavby SR na podporu energeticky úsporného bývania. V prípade majiteľov starších domov ide o príspevok na zateplenie. My sa v článku zameriame na možnosť získať dotáciu pre nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie.

Štát sa už dlhodobo snaží podporovať rôzne projekty na úsporu energie. Je to v súlade s dlhodobým plánom celej Európskej únie na zníženie energetickej spotreby a závislosti na fosílnych palivách. Ako sa uvádza v článku na asb.sk, okolo 40 % konečnej spotreby energie EÚ sa využíva na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody a až 80 % tejto energie sa pritom spotrebováva v budovách.

Čo sa týka výstavby rodinných domov, štát podporuje formou dotácie nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie. Jedná sa o domy, pri ktorých energetická hospodárnosť spĺňa normu energetickej triedy A0. Je potrebné poznamenať, že od roku 2021 bude možné na území SR stavať už iba také nové rodinné domy, ktoré budú spadať do tejto najprísnejšej energetickej triedy.

Všeobecné informácie o dotácii:

 • Výška príspevku: 8000
 • Maximálny počet prijímateľov dotácie: 200
 • Najbližšie predpokladané vyhlásenie výzvy: november 2020

Podmienky pre získanie príspevku pre nové rodinné domy:

 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané najneskôr 2 roky pred podaním žiadosti
 • Príspevok nie je možné získať, ak na dom vrátane technického systému už bol poskytnutý príspevok z iného dotačného programu (v minulosti to bolo možné kombinovať, k zmene došlo novelou zákona č. 555/2005 Z. z.)
 • Maximálna podlahová plocha: 200m²
 • Dom musí slúžiť na bývanie (nesmie ísť o sídlo firmy, chatu, alebo objekt určený na podnikanie)
 • Žiadateľ musí byť vlastníkom rodinného domu
 • Žiadateľ môže byť iba fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá má občianstvo niektorého z členských štátov EÚ
 • Stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v energetickej triede A0

Postup pre získanie príspevku:

 1. Počkajte na vyhlásenie výzvy
 2. Skompletizujte si povinné prílohy
 3. Podajte elektronickú žiadosť (v stanovených termínoch)
 4. Doručte vytlačenú žiadosť so všetkými prílohami do 10 pracovných dní na ministerstvo
 5. Na ministerstve posúdia žiadosť a vydajú rozhodnutie
 6. Pridelenie príspevku (alebo rezervácie)

Všetky potrebné dokumenty, dátumy a postup nájdete aj na stránke https://byvajteusporne.sk/.

Nakoľko je počet príspevkov limitovaný, odporúčame sa na otvorenie výzvy dopredu pripraviť a podávať žiadosť pokiaľ možno čím skôr. Je potrebné počítať s tým, že skompletizovanie potrebných dokladov môže trvať aj niekoľko týždňov.

Špecifiká energetickej hospodárnosti budov v energetickej triede A0

Energetická hospodárnosť sa charakterizuje ako množstvo energie, ktoré je potrebné na obyčajný chod domácnosti. Zároveň zohľadňuje aj schopnosť akou dom dokáže energiu využívať. Všetky nehnuteľnosti sa podľa svojej energetickej hospodárnosti začleňujú do príslušnej energetickej triedy.

Do energetickej hospodárnosti sa v prípade nehnuteľností radí aj potreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody. Energia potrebná na vetranie, chladenie či osvetlenie sa do tejto hodnoty nezapočítava.

Jednou z podmienok získania príspevku je, že stavebné konštrukcie spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov v energetickej triede A0.

Špecifiká takej stavebnej konštrukcie:

stavebna konstrukcia energeticka hodnota A0

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Prechod z energetickej triedy A1 na triedu A0

V prípade, že bol dom skolaudovaný v energetickej triede A1, ale prešiel dodatočnými zásahmi po ktorých spĺňa normy energetickej triedy A0, je možné požiadať o príspevok. Je, ale potrebné doložiť nový energetický certifikát a fotodokumentáciu.

Najčastejším zásahom, pri ktorom sa zmení energetická trieda z A1 na A0, je dorobenie rekuperácie. Medzi ďalšie úpravy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť a teda na energetickú triedu sú: hrúbka múrov, zateplenie, kvalita strechy, kvalita vykurovania a použitie obnoviteľných zdrojov energie (slnečné kolektory, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo atď.).

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov