19. februára 2021

Ako vybaviť stavebné povolenie v roku 2024 – postup

Posledná aktualizácia článku: 20.2.2024

Stavebné povolenie je potrebné na stavbu akejkoľvek budovy, či už ide o montovaný dom alebo murovanú stavbu, s rozlohou väčšou ako 25 m². Ako vybaviť stavebné povolenie? Pripravili sme jednoduchý návod, ktorý vás prevedie vybavením stavebného povolenia v roku 2024 krok za krokom.

Skontaktujte sa so stavebným úradom

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia je potrebné podať na príslušnom stavebnom úrade. Podmienky vydania stavebného povolenia sa môžu mierne líšiť od úradu k úradu, preto je najlepšie informovať sa vopred o všetkých potrebných náležitostiach priamo na vašom stavebnom úrade. Oficiálne tlačivo žiadosti na vydanie stavebného povolenia získate na stavebnom úrade, prípadne na webovej stránke tohto úradu.

V žiadosti o vydanie stavebného povolenia sa okrem osobných údajov uvádza:

  • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia
  • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností
  • meno, priezvisko a adresa projektanta
  • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje stavebnou firmou alebo svojpomocne

Stanovisko obce

K výstavbe sa musí vyjadriť obec, v ktorej stavbu idete realizovať, či je stavba v súlade s územným plánom obce.

V prípade, že sa pozemok na ktorom idete stavať, nachádza v extraviláne obce, bude potrebný aj súhlas s trvalým odňatím ornej pôdy.

Situáciu, ktorú od nás dostanete, je dobré si odkonzultovať so stavebným úradom a obcou.

Vyjadrenie životného prostredia

K výstavbe sa musí vyjadriť príslušný okresný úrad ochrany životného prostredia. Taktiež ak sa pozemok, na ktorom idete stavať, nachádza v extraviláne obce, budete potrebovať aj súhlas s trvalým odňatím ornej pôdy.

Vyjadrenie pozemkového úradu

V prípade, že stavať chcete na pozemku, ktorý je na liste vlastníctva vedený ako záhrada v intraviláne obce, musí sa vyjadriť aj príslušný pozemkový úrad.

Ak je pozemok vedený na liste vlastníctva ako orná pôda / trvalý trávnatý porast v extraviláne obce, musí o trvalom odňatí ornej pôdy rozhodnúť príslušný pozemkový úrad.

Tu treba zvážiť, či sa Vám oplatí zhotoviť geometrický plán a odňať plochu len pod domom alebo celý pozemok. Podľa poplatkov za odňatie ornej pôdy zvážte cenu geometrického plánu - jednorazový poplatok za odňatie ornej pôdy - dane.

Poraďte si s prílohami k stavebnému povoleniu

Požadované prílohy žiadosti o vydanie stavebného povolenia závisia od konkrétneho stavebného úradu. Najčastejšie úrady požadujú nasledujúce prílohy:

  • doklady preukazujúce vlastníctvo pozemku alebo stavby či iné právo, ktoré žiadateľa oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu,
  • projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
  • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
  • ak ide o stavbu realizovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Získajte vyjadrenia k prípojkám

Z technického hľadiska sú vyjadrenia správcov inžinierskych sietí prílohami k stavebnému povoleniu, ale kvôli náročnosti vybavenia prípojok sa im budeme venovať samostatne.

Voda / kanalizácia / žumpa

Pre súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu je najlepšie navštíviť vodárov priamo v kancelárii správcu siete. Zanecháte im kópiu katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. Za vyjadrenie k územnému konaniu si spoločnosť účtuje poplatok. U väčšiny spoločností sa dá žiadosť podať aj online.

Elektrina

K podaniu žiadosti o stavebné povolenie je nevyhnutný aj súhlas energetických závodov. Chcete mať predsa doma svetlo aj po zotmení. Aby ste získali napojenie domu na elektrinu, potrebujete vypísať žiadosť, ktorou získate vyjadrenie od správcu distribučnej siete k územnému aj stavebnému konaniu. V žiadosti uvádzate, o aký typ prípojky máte záujem, s akým príkonom a akou sadzbou. Spravidla postačuje požiadať o trojfázový 25A istič. Typ vykurovania uviesť podľa výberu, buď Caleo (priamo výhrevné vykurovanie, tepelné čerpadlo alebo iné). Taktiež sa u väčšiny spoločností dá podať žiadosť aj online.

K žiadosti je potrebné pripojiť projektovú dokumentáciu, ktorá rieši elektroinštaláciu, ďalej kópiu katastrálnej mapy, list vlastníctva a osadenie domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí.

Plyn

Súhlas s napojením domu na plyn sa prikladá, ak plánujete váš nový dom vykurovať plynom. SPP - distribúcia, a. s má na svojej webovej stránke postup a žiadosť si môžete podať online. SPP v zmysle stavebného zákona posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb a následne vydáva záväzné stanoviská k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu.

Pre vyjadrenie k územnému konaniu od plynárov musíte podať žiadosť o vyjadrenie sa k územnému konaniu. Prikladáte k nej aj kópiu katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí.

Ak sa na plyn nepripájate, ale v ulici sa plyn nachádza, je potrebné podať žiadosť o vyjadrenie k neplynárenskej stavbe.

Telekomunikácie / optická sieť

Je potrebné si overiť, či sa v danej lokalite nachádza optická sieť a požiadať správcu o vyjadrenie.

Jednou z príloh k stavebnému povoleniu je tiež vyjadrenie slovenských telekomunikácií. Na vybavenie máte dve možnosti. Žiadosť môžete vyplniť a zaslať elektronicky alebo poštou. Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovej stránke spoločnosti. Prípadne môžete žiadosť odniesť aj osobne na jednu z prevádzok telekomunikačnej spoločnosti.

Koniec byrokracie, hor sa podať žiadosť

Po získaní všetkých týchto stanovísk a vyjadrení už môžete podať žiadosť na stavebný úrad

Kompletne vyplnenú žiadosť o vydanie stavebného povolenia spolu s príslušnými prílohami môžete zaniesť na stavebný úrad. Žiadosť o stavebné povolenie je možné podať aj elektronicky. V praxi sa však táto možnosť používa kvôli veľkosti potrebných príloh menej. Posledným krokom potrebným pre začatie stavebného konania je uhradenie správneho poplatku.

Toto je len informatívny návod, nie je to presný postup na získanie stavebného povolenia Každý úrad si môže vyžiadať doplnenie vyjadrení od iných inštitúcií. Do procesu môže vstúpiť aj to, či sa váš pozemok nachádza v ochrannom pásme cintorína, pamiatky, lesa, vodného toku, ŽSR, diaľnice, cesty 1., 2., 3. triedy, či má obec platný UPN, či je vaša stavba považovaná za jednoduchú stavbu v zmysle STN,....

Následne je potrebné už len čakať. Stavebný úrad má zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. Začína sa stavebné konanie, pričom všetci zainteresovaní sa zúčastnia obhliadky miesta stavby.

Konanie prebehne úspešne, ak sa nezistia chyby v projekte, prípadne konanie nenaruší nesúhlas dotknutých osôb.

Konečne platné stavebné povolenie

Gratulujeme. Úspešne ste prešli celým procesom vybavenia stavebného povolenia. Máte svoje stavebné povolenie. Stavebný úrad vám pritom určí záväzné podmienky na uskutočnenie a používanie stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne. Stavebné povolenie začína platiť po 15-dňovej lehote, kedy sa môžu upresniť detaily od zúčastnených strán. Jeho platnosť je len dva roky od vydania, preto so stavbou zbytočne neotáľajte.

Či už sa rozhodnete pre stavbu murovaného, alebo montovaného domu, ktorý možete mať postavený o niečo skôr, vybavovanie stavebného povolenia vás neminie. Vybaviť si ho môžete svojpomocne pomocou tohto nášho návodu, prípadne využiť pohodlnejší variant – služby firmy, ktorá stavebné povolenie vybaví za vás.

Pripravované zmeny od 1.4.2024

Od 1.januára.2023 mal vstúpiť do platnosti nový stavebný zákon, ktorý mal priniesť zmeny aj do procesu stavebného povelenia. Nakoniec však má vstúpiť do platnosti až od 1. apríla 2024. Priniesť by mal skrátenie povoľovacieho konania na maximálne 40 pracovných dní, zároveň by mal vzniknúť nový orgán štátnej správy (akýsi centrálny stavebný úrad), žiadosti by sa mali podávať výhradne elektronicky a pod.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov