Blog

Základová doska a montovaný dom

Základová doska a montovaný dom

Ako sa hovorí (nielen v stavebníctve) – najlepšie je začať od základu. Základ už vo svojej podstate tvorí azda najdôležitejší prvok celku – to platí vo všetkom, avšak v stavebníctve dvojnásobne. Ak ste sa rozhodli pre novostavbu, mali by ste pamätať na to, že základová doska je alfou a omegou kvalitne postaveného domu. Nielen pri klasických murovaných, ale aj pri čoraz populárnejších montovaných domoch je hlavnou podmienkou úspešnej stavby kvalitne vyhotovená základová doska. V nasledujúcom texte si stručne predstavíme niekoľko základných faktorov, na ktoré by ste sa mali zamerať pri výbere realizátora základovej dosky, resp. pri samotnej realizácii.základová doska v Pate

Ktoré kroky sú nevyhnutné pred samotným položením základovej dosky?

Po výbere projektu a realizačnej firmy, kúpe (nadobudnutí pozemku), vymedzení pozemku spôsobilým odborníkom, zabezpečení potrebných financií a vybavení stavebného povolenia prichádzajú na rad prípravné práce, ktoré sú nevyhnutné na osadenie základovej dosky. Patrí medzi ne oplotenie pozemku (staveniska), vyčistenie plochy pozemku (búracie práce, odstraňovanie porastov na základe povolenia, odhŕňanie ornice a pod.), vyrovnávanie pozemku, pripájanie cestných komunikácií ku stavbe, prívod vody a elektrickej energie či vytýčenie stavby geodetom.zd 1

 

Čo je základová doska?

Základová doska je betónová doska umiestnená nad podložím (pozemkom) a izolačnou vrstvou, ktorá sa nachádza medzi podložím a základovou doskou – zvyčajne ju tvorí štrk alebo piesok, prípadne ich kombinácia alebo novšie materiály ako napríklad sklopenový granulát. Samotná základová doska sa realizuje na základe viacerých krokov. Po vytýčení stavby geodetom sa začína výkopovými prácami. Hĺbka výkopu závisí od podložia (od toho, či je pozemok napríklad skalnatý alebo piesočnatý). Potom sa pokračuje betónovaním základov, pokládkou pásoviny pre montáž bleskozvodu, kanalizáciou vyvedenou 1 m od základovej dosky, prípojkou vody v základovej doske (takisto vyvedenou 1 m od dosky), osadením chráničky pre prívod elektrického káblu a osadením debniacich tvárnic a karirohoží. Následne sa realizuje izolačná vrstva umiestnená medzi podložím a betónovou doskou, ktorá musí byť riadne zhutnená, aby neskôr nenastali problémy s nestabilitou, praskaním a podobne. Poslednými krokmi sú šalovanie a samotné betónovanie základovej dosky.

betónovanie debniacich tvárnic

Aké kritéria musí spĺňať kvalitná základová doska?

Najdôležitejšie kritériá, ktoré musí kvalitná základová doska spĺňať, sú dostatočná pevnosť, stabilita a rovnosť. Základová doska akejkoľvek stavby musí byť rovnomerne zrealizovaná, musí byť teda rovnako hrubá vo všetkých častiach, rovná aj v rohoch, hladká a nesmie prichádzať do priameho kontaktu s podložím. Teda nielen samotná betónová platňa, ale aj ostatné súčasti, ako základy, izolačná vrstva či prípojky musia byť realizované kvalitne a dôsledne. Kvalita základovej dosky určuje kvalitu, životnosť a stabilitu celej budúcej stavby.

Dodáva sa základová doska v rámci montovaného domu?

V rámci montovaného domu sa štandardne základová doska nedodáva – z jednoduchého dôvodu. Každý pozemok je iný, a vyžaduje rôznu náročnosť prác a investície pre základovú dosku a preto sa cena základovej dosky nedá paušalizovať a zahrnúť do katalógovej ceny montovaného domu. Niektoré realizačné firmy však ponúkajú vyhotovenie základovej dosky za dodatočný poplatok, ktorý sa vypočíta po zhodnotení pozemku z hľadiska lokality, prístupnosti, rovinatosti a podobne. Realizácia základovej dosky tou istou firmou, ktorá bude realizovať montovaný dom je výhodná najmä z hľadiska komplexnosti prác, pretože firma presne vie ako dosku zrealizovala a môže plynule nadviazať na realizáciu samotného montovaného domu.