16. decembra 2020

Energetický certifikát – všetky potrebné informácie

Energetický certifikát je povinná príloha, ktorú je potrebné doložiť k žiadosti o kolaudáciu každej novej či obnovenej budovy (najmä zateplením a výmenou pôvodných okien či dverí). Viete, na čo energetický certifikát slúži a ako ho získať?

Čo je to energetický certifikát budovy

Energetický certifikát môžeme charakterizovať ako súbor základných údajov, ktoré kategorizujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Ide v podstate o doklad o kvalite energetických vlastností budovy, ktorý určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom, ktorý zohľadňuje množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb spojených s využívaním nehnuteľnosti. Energetický certifikát je zo zákona povinnou prílohou každej žiadosti o kolaudáciu. Okrem kolaudácie sa energetické certifikáty povinne vyžadujú aj pri:
  • predaji alebo prenájme budovy.
  • pri verejných budovách, ktoré sú využívané orgánom verejnej moci, verejnosť ich často navštevuje a ich celková úžitková plocha je viac ako 250 m².
Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov. Ak sa na budove vykoná významná obnova (viac ako 25 % jej plochy), je potrebné opätovne ju certifikovať.

Energetické triedy na certifikáte

Podľa energetickej náročnosti zatrieďuje energetický certifikát budovy do 7 kategórií – A až G. Energetická trieda budovy predstavuje súčet číselných ukazovateľov jednotlivých potrieb energie a vyjadruje celkovú potrebu energie budovy v kWh/(m2 . a). Čím je budova menej energeticky náročná, tým vo vyššej kategórií sa nachádza. Budovy s najmenšou spotrebou energie sa spravidla nachádzajú v triede B - nízkoenergetické domy, prípadne A - pasívne domy. Trieda G je určená pre mimoriadne nehospodárne budovy. Podľa smernice Európskej únie musí energetický certifikát pri novostavbe od roku 2021 dosiahnuť triedu A0. Jedná sa o najvyššiu možnú triedu. energeticky certifikat projekt Základnou požiadavkou na dosiahnutie nízkoenergetickej úrovne je množstvo dodaného tepla na vykurovanie maximálne 50 kWh/m2 úžitkovej plochy za rok. V prípade pasívnych domov je táto hodnota ešte nižšia - 15 kWh/m2 za rok.

Čo je možné vyčítať z energetického certifikátu

Z energetického certifikátu sa okrem energetickej triedy nehnuteľnosti dozviete aj údaje ako je vyčíslenie ročnej spotreby energie na vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, ohrev vody, elektroinštaláciu, osvetlenie celej budovy a prípadné návrhy na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Podklady potrebné pre vybavenie energetického certifikátu

Podklady potrebné pre vybavenie energetického certifikátu sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa certifikácie. Štandardne býva k energetickej certifikácií budovy potrebné doložiť nasledujúce dokumenty:
  1. Projektová dokumentácia – skutočné vyhotovenie stavby;
  2. Architektonicko-stavebná časť – pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady, situácia, technická správa;
  3. Vykurovanie – projekt vykurovania a termoregulácie;
  4. Skladby obalových konštrukcií objektu – obvodovej steny, strechy, podláh, a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými alebo temperovanými priestormi (druh materiálov – výrobkov a ich hrúbky – rozmery) + špecifikácia otvorových konštrukcií – okná, dvere, garážové brány ;
  5. Charakteristika iných zdrojov energie – napr. solárne panely;
  6. Geometrické zameranie stavby.

Ako dosiahnuť vysokú energetickú triedu

Dosiahnutie vysokej energetickej triedy si vyžaduje komplexný pohľad na stavbu. Pri spracovaní projektovej dokumentácie treba zohľadniť tvar domu, jeho orientáciu, materiály, z ktorých má byť dom postavený, konštrukciu strechy, okná, systém vetrania, vykurovanie, ohrev teplej vody, prípadne ďalšie technológie. Budovanie energeticky nenáročného domu preto začína už zodpovedným vypracovaním projektu. Energetický certifikát si môžete vybaviť u rôznych sprostredkovateľov. Často túto službu ponúkajú aj samotní projektanti. Nezabudnite. Energetický certifikát to nie je len zákonná povinnosť. Je to výborná motivácia, ako sa snažiť dosiahnuť energeticky čo najmenej náročnú nehnuteľnosť. A energeticky málo náročná nehnuteľnosť, rovná sa nižšie prevádzkové náklady v budúcnosti. Myslite na to preto už pri výbere projektu svojho nového bývania.
Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov