4. apríla 2022

Kolaudácia rodinného domu – všetky potrebné informácie

Aktualizované: 27.02.2024

Kolaudácia domu predstavuje dôležitý míľnik pri stavbe domu. Pri tomto kroku dôjde k úradnému schváleniu nehnuteľnosti a vy tak budete môcť vo svojom novom dome oficiálne bývať. Kolaudačný proces je však pomerne náročný a preto ho netreba podceniť. V tomto článku sa preto pozrieme na všetko dôležité, čo pri kolaudácii rodinného domu musíte spĺňať.

Čo je kolaudácia domu? 

Kolaudácia je proces, ktorým sa nehnuteľnosť oficiálne, teda úradne schvaľuje a dáva do užívania. Jej primárnou úlohou je najmä ochrana zdravia budúcich užívateľov a tiež požiarna bezpečnosť. Zároveň sa týmto krokom zabezpečuje ochrana verejných záujmov a práv účastníkov konania z hľadiska starostlivosti o životné prostredie.

Kolaudačný proces prebieha po ukončení všetkých realizačných prác na novostavbe alebo rekonštrukcii, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.

Kedy je a kedy nie je kolaudácia potrebná?

Stavebný úrad na kolaudačnom procese trvá vždy, pokiaľ je účelom stavby bývanie alebo rekreácia. Existujú aj prípady, kedy nie je potrebná kolaudácia a to aj napriek tomu, že bolo vydané stavebné povolenie. Je to v prípade drobných stavieb, malých stavebných úprav a udržiavacích prác na nehnuteľnosti.

Čo je potrebné ku kolaudácii? 

Nehnuteľnosť je pripravená na kolaudáciu vo chvíli, keď je daný dom alebo byt už plne obývateľný. Stavba teda musí mať hotovú strechu s odkvapmi a bleskozvodom. Je potrebné mať osadené všetky dvere a okná, namontované schodisko a zábradlia. Dokončené musia byť aj povrchové úpravy stien, podláh a stropov. V kúpeľni je nutné mať osadené umývadlo, vaňu resp. sprchu, wc a pod.

dom pripraveny na kolaudaciu

Ako prebieha kolaudačný proces? 

Prvý krok pri kolaudačnom procese je podanie žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušnom stavebnom úrade. V dokumente sa uvádza označenie a miesto stavby, terénne úpravy a predpokladaný termín dokončenia stavby vrátane vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • projektovú dokumentáciu
  • zameranie skutočného osadenia stavby vypracované geodetom
  • kópiu stavebného denníka
  • revízne správy o odskúšaní a bezchybnosti všetkých inštalácií

V druhom kroku stavebný úrad oznámi všetkým účastníkom konania (stavebník, vlastník stavby, vlastník pozemku), obci a dotknutým orgánom začatie kolaudačného konania. Túto informáciu posiela stavebný úrad najmenej desať dní pred samotnou kolaudáciu na mieste nehnuteľnosti.

Následne kolaudačná komisia preskúma, či bola stavba realizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Kontroluje sa tiež dodržanie územného plánu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a samozrejme aj prípadné ohrozenia ochrany života, zdravia, životného prostredia a bezpečnosti.

Počas kolaudácie môžu všetci účastníci vyjadriť svoje posledné pripomienky. Pokiaľ kolaudačná komisia nezistí výrazné nedostatky, vydá kolaudačné rozhodnutie. V niektorých prípadoch obsahuje kolaudačné rozhodnutie aj nedostatky, ktoré je nutné odstrániť.

Súčasťou kolaudačného rozhodnutia je aj špecifikovaný účel, na ktorý je možné stavbu využívať. Zároveň obsahuje aj podmienky pre bezpečné užívanie stavby.

Pokiaľ kolaudačná komisia zistí počas obhliadky závady brániace užívaniu nehnuteľnosti, určí lehotu na ich odstránenie a preruší kolaudáciu. Môže ísť najmä o nezaistenú bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí resp. životného prostredia, zlý prístup k nehnuteľnosti atď.

Stavebný úrad musí rozhodnúť a vydať kolaudačné rozhodnutie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade komplikovaných stavieb to môže byť až 60 dní.

Povinnosti po vydaní kolaudačného rozhodnutia

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné dotiahnuť celý proces dokonca. Preto sa nevyhnete návšteve niektorých úradov.

  • Je nutné zájsť na obecný alebo mestský úrad a požiadať o pridelenie súpisného čísla stavby. Zároveň tu nezabudnite zaevidovať stavbu pre účely priznania dane z nehnuteľnosti a pokiaľ chcete aj zmenu trvalého bydliska.
  • Navštíviť musíte aj katastrálny úrad a požiadať ich o pripísanie stavby na parcelu, na ktorej je stavba postavená. Po zakreslení novostavby na parcelu môžete požiadať o list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy s novými údajmi o stavbe.

Správne poplatky za kolaudačné rozhodnutie

Výška poplatkov pri kolaudačnom konaní je závislá od niekoľkých kritérií. Tieto zahŕňajú charakter nehnuteľnosti, rozlohu zastavanej oblasti, ako aj to, či ide o stavby, ktoré patria alebo sú doplnkom k objektom určeným na rekreáciu.

Poplatky vo všeobecnosti:

Rodinný dom na bývanie: 35 €

Rodinný dom na rekreáciu (zastavaná plocha do 25 m²): 25 €

Rodinný dom na rekreáciu (zastavaná plocha nad 25 m²): 50 €

Doplnkové stavby (studne, garáže): 20 €

Zmeny v roku 2023

V roku 2023 nebol v procese kolaudácie domu na Slovensku zaznamenaný žiadny významný legislatívny zmena. Proces kolaudácie ostáva podobný tomu, ako bol definovaný v predchádzajúcich rokoch.

Na záver

Kolaudácia rodinného domu nemusí byť taký strašiak, ako sa na prvý pohľad zdá. Vďaka našej dlhoročnej skúsenosti a stovkám postavených domov máte istotu, že s nami tento proces zvládnete bez problémov. Pokiaľ by ste mali záujem o montovaný drevodom, radi vám ho postavíme.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov