Blog

Cesta za stavebným povolením pre montovaný dom – časť I.: Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie je bezpochyby tým najdôležitejším dokumentom pri stavbe domu, pretože iba ono oprávňuje začať akékoľvek stavebné práce. Cesta k jeho získaní  je však často kľukatá a nikdy nie jednoduchá. Štartovacím poľom tejto cesty je územné rozhodnutie. Čo všetko sa v územnom konaní rieši, k čomu vlastne slúži a ako územné rozhodnutie čo najskôr získať a udržať?

Územné plánovanie

Územné plánovanie je veľmi zložitou činnosťou urbanistov, ktorí rozhodujú o tom, ako usporiadať územie príslušného mesta (obce) tak, aby bolo civilizačne, prírodne i kultúrne harmonicky zladené. Bez tejto inštitúcie by každý staval, kde sa mu zachce (čo by sa nám možno v tejto chvíli hodilo), ale verte, nikomu by sa nežilo dobre v chaoticky usporiadanej zástavbe bez pravidiel. Výstavba bez plánovania nebude funkčná a v budúcnosti dokonca bez štipky prírody. Územným plánom by sa malo zaoberať už vo fáze hľadania pozemku. Z územného plánu vyčítate, ktoré parcely sú určené pre bývanie. Odhalíte chránené krajinné územia, kde možno stavať len veľmi ťažko a dokonca aj existujúce alebo plánované kanalizačné, vodovodné a elektrické siete.

Územné konanie

Územné konanie je nutnou predohrou stavebného konania  v prípade, že plánujete postaviť dom zo zastavenou plochou väčšou ako 150 m2. V procese územného konania sa rieši, či vôbec, čo a za akých podmienok možno na vašom pozemku stavať. Kladným výsledkom územného konania je územné rozhodnutie, ktorého súčasťou býva rad podmienok udelených stavebným úradom. Tieto podmienky slúžia ako podklad pre zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a je dôležité sa ich držať (ak teda máte záujem o čo najrýchlejšie začatie výstavby).

Problémy spojené s územným konaním

  • Váš stavebný zámer je v rozpore s územným plánom
  • V prípade vašej plánovanej výstavby sa objavili prekážky či obmedzujúce podmienky brániace vydanie územného rozhodnutia – napr.: stavebný uzáver, ochranné pásma, povodňové územia a pod.

Existujú situácie, kedy je možno tieto problémy so stavebným úradom prekonzultovať a požiadať o povolenie výnimky – niekedy je vyhovené, inokedy nie. Každopádne tieto problémy dosť predlžujú termín začatia výstavby domu, a ak si ich ste vopred vedomí, bezodkladne je konzultujte osobne s príslušným stavebným úradom.

Keď je váš stavebný návrh v súlade s územným plánom, môžete podať minimálne vo dvoch vyhotoveniach návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby (priamo na stavebnom úrade) vrátane všetkých požadovaných príloh. Územné konanie sa týmto môže začať. Na vedomie by ste však mali brať fakt, že ak nebude návrh vyplnený v súlade s právnym predpisom na jeho obsah, môže vás stavebný úrad vyzvať k jeho doplnenie a celú úradnú procedúru týmto výrazne predĺžiť. Nižšie preto uvádzame všetko, čo by mal návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestenie stavby obsahovať.

stavebne povolenie

stavebnepovolenie

 Zjednodušené územné konanie

Ak si váš stavebný zámer nevyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie, čo môže rozhodnúť len príslušný stavebný úrad, môžete požiadať o zjednodušené územné konanie. K nemu potrebujete riadne vyplnenú žiadosť, záväzné stanoviská dotknutých orgánov a výslovné súhlasy všetkých účastníkov konania zo stavbou ako aj ich súhlasy so zjednodušeným územným konaním.

 

Územné rozhodnutie

Ak bol návrh na vydanie územného rozhodnutia úplne v poriadku, územného rozhodnutia sa môžete dočkať po niekoľkých týždňoch od začatia zhromažďovania prvých podkladov k návrhu.S územným rozhodnutím o umiestení stavby sa však dá ďalej pracovať až nadobudne právoplatnosti, a to je 15 dní od posledného preukázateľného oznámenia. Platnosť územného rozhodnutia je 2 roky. Za túto dobu je vhodné vybaviť si čo možno najskôr stavebné povolenie tak, aby územné rozhodnutie nestratilo svoju platnosť a vy ste tak nemuseli všetko obiehať znova. Dá sa však pred koncom dvoch ročnej lehoty požiadať ešte aj o predĺženie platnosti územného rozhodnutia a to priamo na stavebnom úrade.
Ak sa vám z množstva nutných formalít potrebných na začatie stavebných prác ježia vlasy na hlave (a to sme ešte len na začiatku), oslovte našu stavebná spoločnosť Miranos.r.o. zameranú výhradne na kvalitné nízkoenergetické montované domy. Prípravu všetkých podkladov potrebných pre získanie územného rozhodnutia aj stavebného povolenia môžete nechať úplne na nás. Rovnako tak vyhotovenie projektovej dokumentácie a aj následnú kompletnú či čiastočnú výstavbu vášho budúceho montovaného domu.