Kategórie
Blog

5 krokov, ako postupovať pri stavebnom povolení

5 krokov, ako získať stavebné povolenie

Na stavbu akejkoľvek budovy, či už ide o montovaný dom alebo murovanú stavbu, s rozlohou väčšou ako 25 m² jednoducho potrebujete stavebné povolenie. Veľa ľudí sa rozhodne využiť služby firmy, ktorá vybaví všetky potrebné papiere za nich. Napriek tomu, že je to pohodlnejšie, asi nechcete zbytočne míňať ťažko zarobené peniaze, ktoré môžete investovať do nového bývania. Ako teda získate stavebné povolenie? Pripravili sme pre vás návod. Okrem neho však na začiatok potrebujete veľkú dávku trpezlivosti, aby ste vybavovačky na úradoch prežili bez ujmy.

1.Navštívte stavebný úrad

Oficiálnu žiadosť o stavebné povolenie, ktorú musíte podať, nájdete na príslušnom stavebnom úrade. Je súčasťou mestského, obecného či miestneho úradu. Žiadosť je vo forme predpísaného tlačiva spolu s ďalšími prílohami ku stavebnému povoleniu. Radšej si ju vyzdvihnite dostatočne vopred, nakoľko obsahuje množstvo príloh. Rôzne inštitúcie „ordinujú“ v rôznych časoch. A ako na potvoru im štát dáva až 30 dní na vyjadrenie. Vitajte na Slovensku.

2. Poraďte si s prílohami k stavebnému povoleniu

Čo všetko na túto športovú disciplínu potrebujeme? K základnému vybaveniu patrí preukaz totožnosti, projektová dokumentácia a základné údaje o stavbe. A pokračujeme.

Nesmiete zabudnúť ani na ďalšie dôležité dokumenty, a to právoplatné územné rozhodnutie, údaje vlastníkov susedných nehnuteľností, ale aj údaje projektanta a jeho osvedčenie.  Pokiaľ si trúfate postaviť dom vlastnými silami, k prílohám potrebujete pripojiť údaje stavebného dozoru a jeho oprávnenie. Ak využijete externého dodávateľa, tak k žiadosti prikladáte jeho údaje.

Veľmi dôležitý je, samozrejme, ešte list vlastníctva pozemku. Jeho „životnosť“ nesmie presiahnuť 3 mesiace. Tiež budete potrebovať priložiť kópiu katastrálnej mapy z katastrálneho úradu, a to so zakreslením a okótovaním objektu, ďalej zakreslené siete a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a obce.

Okrem údajov o vlastníkoch susedných domov budete potrebovať tiež ich súhlas. Ten sa vyžaduje pokiaľ plánovaná stavba zasahuje do dvoch metrov od hranice susedných pozemkov. A aby toho nebolo málo, v prípade, že budete mať plynový kotol, potrebujete súhlas obce. Obec musí vydať súhlas s malým znečistením ovzdušia. Prípadne potrebujete vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie. A do tretice – ak budete stavať na ornej pôde, je nutné i vyjadrenie pozemkového úradu.

3. Získajte vyjadrenia k prípojkám

Z technického hľadiska sú vyjadrenia správcov inžinierskych sietí prílohami k stavebnému povoleniu, ale kvôli náročnosti vybavenia prípojok sa im budeme venovať samostatne.

Voda základ života

Pre súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu je najlepšie navštíviť vodárov priamo v kancelárii Vodárenské a technické služby, s.r.o.. Zanecháte im kópiu katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. Za vyjadrenie k územnému konaniu si spoločnosť účtuje poplatok.

A bolo svetlo

 K podaniu žiadosti o stavebné povolenie je nevyhnutný i súhlas energetických závodov. Chcete mať predsa doma svetlo aj po zotmení. Aby ste získali napojenie domu na elektrinu, potrebujete vypísať ďalšiu žiadosť, ktorou získate vyjadrenie od ZSE k územnému aj stavebnému konaniu.

K žiadosti pripájate projektovú dokumentáciu, ktorá rieši elektroinštaláciu, ďalej kópiu katastrálnej mapy, list vlastníctva a osadenie domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. V žiadosti uvádzate, o aký typ prípojky máte záujem, s akým príkonom a akou sadzbou.

Pridávame plyn

 Súhlas s napojením domu na plyn sa prikladá, ak plánujete váš nový dom vykurovať plynom. SPP – distribúcia, a.s. v zmysle stavebného zákona posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb a následne vydáva záväzné stanoviská k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu. Pre vyjadrenie k územnému konaniu od plynárov musíte podať žiadosť o vyjadrenie sa k územnému konaniu. Prikladáte k nej aj kópiu katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí.

Zapájame telekomunikácie

Jednou z príloh k stavebnému povoleniu je tiež vyjadrenie slovenských telekomunikácií. Na vybavenie máte dve možnosti. Žiadosť môžete vyplniť a zaslať elektronicky priamo na stránke www.telecom.sk. Druhou možnosťou je zaslať vypísanú žiadosť so zakresleným záujmovým územím v katastrálnej mape na niektorú z poštových adries uvedených na stránke. Tlačivo žiadosti je takisto uverejnené na webovej stránke spoločnosti. Prípadne môžete žiadosť odniesť aj osobne na jednu z prevádzok spoločnosti Telecom.

4. Koniec byrokracie, hor sa na stavebný úrad

Predložili ste žiadosť so všetkými prílohami a projektovou dokumentáciou. Zaplatili ste správny poplatok 33 €. Čo bude nasledovať? Čakanie. Stavebný úrad má totiž zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. Začína sa stavebné konanie, pričom všetci zainteresovaní sa zúčastnia obhliadky miesta stavby.

Konanie prebehne úspešne, pokiaľ ste podali kompletnú žiadosť so všetkými prílohami. Ak sa nezistia chyby v projekte, prípadne konanie nenaruší nesúhlas dotknutých osôb, ste za vodou. Gratulujeme! Máte svoje stavebné povolenie. Stavebný úrad vám pritom určí záväzné podmienky na uskutočnenie a používanie stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

stavebne-povolenie

5. Konečne platné stavebné povolenie

Stavebné povolenie začína platiť po 15-dňovej lehote, kedy sa môžu spresniť detaily od zúčastnených strán. Jeho platnosť je však len dva roky od vydania, takže zbytočne neotáľajte.

Pokiaľ chcete mať dom postavený rýchlejšie, či už kvôli platnosti stavebného povolenia, alebo sa ponáhľate bývať do nového, odporúčame vám montovaný dom. Jeho nesporná výhoda oproti murovanej stavbe, je práve rýchlosť dokončenia prác. Pričom dizajnom je takmer identický s murovaným domom. Montovaný dom je okrem toho finančne výhodnejší a ekologickejší. Výhra pre vás i pre prírodu. Už len vybaviť to stavebné povolenie.

Kategórie
Blog

Drevo ako jedinečný stavebný a konštrukčný materiál

Drevo ako jedinečný stavebný a konštrukčný materiál
Drevo, ako vstupný stavebný materiál pre stavbu domov, je u nás často opovrhovaný. Čo však nie je úplne správne, pretože ľuďom poskytuje strechu nad hlavou od počiatkov ich existencie a skúsenosti s jeho spracovaním a využitím sú tak na samotnom vrchole ľudského poznania. Môžeme to isté snáď povedať o inom stavebnom materiáli okrem kameňa? Odpoveďou najrozvinutejších krajín sveta je „neexistuje!“
Podiel drevostavieb/drevených montovaných domov na vybraných územiach

Krajina Podiel drevostavieb/bungalovov
Slovenská republika 1% – 2%
 
Česká republika 1% – 2%
USA 80%
Kanada 80% a viac
škandinávske krajiny 80% a viac
Bavorsko 30%

 
Najvyspelejšie krajiny sveta pre nás sú a vždy boli vzorom, tak prečo tomu nie je rovnako tak aj v miere využívania dreva ako stavebného a konštrukčného materiálu? Jednou z hlavných príčin sú predsudky a neochota informovať sa u odborných zdrojov o funkčnosti a pridanej hodnote dreva v stavebníctve. Ďalej potom tiež zarytý názor vyplývajúci z rapídneho technického pokroku o tom, že čo je nové, je vždy to najlepšie, a čo je staré, to je naopak už nepotrebné a predurčené k zabudnutiu. Tisícročné skúsenosti sú však určite väčšou zárukou kvality než letami nepreverená predražená novinka.
Možnosti využitia dreva v stavebníctve
      Rámové konštrukcie stavieb              Stropné panely             Panelové konštrukcie stavieb
 
                         Skeletové konštrukcie stavieb                      Strešné panely
 
                  Mosty a lávky                            Schodiska                       Strešné konštrukcie
 
                                         Obklady                               Obruby výkopových jám
Drevo má ďalej veľkú škálu využitia v záhradnej architektúre a nábytkovom dizajne. Vďaka tomuto neprebernému uplatnenie dreva v oblasti bývania sa preto iba v jeho prípade naskytuje jedinečná možnosť architektonicky zladiť stavbu, interiér a exteriér tak, aby tvorili harmonický, celistvý a prirodzený celok.
Výhody dreva v stavebníctve

  • Drevo je kompletne obnoviteľný materiál.
  • Drevo má ideálny pomer medzi pevnosťou, hmotnosťou, tuhosťou a pružnosťou.
  • Za pomoci príslušných stavebných komponentov budovu výborne tepelne aj zvukovo izoluje a znižuje jej prevádzkové náklady.
  • Drevo je recyklovateľný materiál.
  • Drevo je výhradne prírodný materiál.
  • Cyklus spracovanie dreva je úplne bezodpadový.
  • V prípade likvidácie poskytuje drevo ďalšiu energiu.

Bojovníci za zdravé životné prostredie
Vďaka vyššie uvedeným pozitívnym vlastnostiam dreva v podobe nulového odpadu a možnosti recyklácie prispievate jeho zakomponovaním do novostavby k obnoveniu ekosystému a podporujete zdravé životné prostredie. Nemusíte sa pritom v žiadnom prípade obávať, že výrub tamojších lesov prírode nejako ubližuje. Prírastok drevnej plochy je v našich lesoch väčšia ako vyťažený úbytok a zdravie lesov aj správne hospodárenie s drevnou plochou si vyžaduje, aby bol tento stav v rovnováhe. Navyše za posledných 100 rokov došlo k zalesnenie v našej krajine až o 30 %. Betón, pálená tehla, cement ani oceľ túto službu spoločnosti nemôžu nikdy poskytnúť.
Na záver
Zbavme sa ako Európania nemilej nálepky (okjremškandinávskych krajin a Bavorska) „stavať za čo možno najvyššie náklady“ a nezadlžujme sa doživotne kvôli streche nad hlavou. Za použitia akejkoľvek technológie a stavebných materiálov sa dom musí tak či tak po 15-30ti rokoch používania čiastočne rekonštruovať, aby boli uspokojené potreby idúce ruka v ruke s technologickým pokrokom, s dobou a opotrebením vybraných stavebných prvkov. A preto hrozí, že vďaka zadlženosti na tieto úpravy nebude prostriedkov navyše a z novostavby sa tak bude pomaličky stávať akurát tak rozpadajúca sa chatrč. Berme si preto radšej príklad z USA, kde si rodinný dom môže kúpiť takmer každá mladá rodina, bez toho aby sa horibilne zadlžovala a užíva si tak rodinného súkromie aj radosti z lepšie investovaných peňazí.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov