Kategórie
Blog

Montovaný dom nie je iba dreva

Montovaný dom sa radí medzi drevostavby predovšetkým preto, že obsahuje množstvo drevených prvkov. Nie je však drevostavbou v pravom slova zmysle, pretože sa skladá aj z mnohých iných moderných materiálov ako sú: izolačné materiály, polystyrén, fólie, betón . . .  Spolu tieto materiály s drevenými prvkami vytvárajú ekologicko-ekonomické bývanie a výsledkom je tak nízkoenergetický montovaný dom s vysokými izolačnými vlastnosťami.

Drevené prvky v montovanom dome

S použitím dreva sa v prípade montovaného domu stretneme najmä v konštrukciách, pretože drevo má ideálny pomer čo sa týka pevnosti, hmotnosi, pružnosti a tuhosti. Drevená konštrukcia ďalej zaručuje stabilitu domu a to aj v prípade požiaru. Drevo samo o sebe dobre tepelne aj zvukovo izoluje. Najväčšiu zásluhu na jeho “znovuzrodení” v novostavbách má predovšetkým environmentálna a ekonomické funkcia, ktorú drevo plní.

Konštrukcia z KVH hranolov

KVH hranolom sa myslí vysušené smrekové, jedľové alebo borovicové drevo opracované podľa noriem do rozmerov vhodných pre prepravu a samotnú montáž – spravidla 13×0,14×0,26 m. Jednotlivé kusy hranolov sú po dĺžke spájané zubovým spojom, čím potupne vytvárajú bezchybnú a celistvú konštrukciu. KVH hranoly sú pred dodaním na stavenisko riadne zbavené škodlivých zárodkov plesní, drevokazcov, baktérií i hmyzu, preto hranoly nie je potrebné pred použitím ošetrovať chemickými prostriedkami. KVH hranoly svojimi parametrami zodpovedajú európskym normám tvrdosti C24 (pevnosť v ohybe 24MPa). Čo sa týka ich kvality, tvoria dve skupiny Si a Nsi. Nsi KVH hranoly sú vhodné pre skryté konštrukcie a priečky. Si KVH hranoly sú vzhľadom k väčšej viditeľnosti a vystavovaniu vonkajším vplyvom prísnejšie kontrolované a dôkladnejšie opracovávané, tak aby boli čo najviac estetické a odolné voči vonkajšiemu prostrediu. Používajú sa napríklad na drevené obstavbya lebo priznané stropné trámy. KVH hranoly sú v montovanom dome použité v rôznych rozmeroch v obvodových stenách a stenách priečkových.

Opláštenie vonkajších, obvodových a priečkových stien z OSB dosiek

OSB dosky sú zložené s drevených triesok, ako sekundárny produkt z primárnej výroby napr. práve z výroby KVH hranolov. Tieto triesky sú následne lisované v troch až štyroch vrstvách a s pomocou príslušného spojiva následne vytvárajú celistvú, pevnú, ekologickú, ekonomickú, izolačnú a protipožiarnu dosku vhodnú pre použitie do stien montovaného domu. Štandardná hustota OSB dosky sa pohybuje medzi 600 a 680 kg na m3 (OSB doska pri rozmere 2400 x 1200 s hrubosťou 12mm bude vážiť cca 20 kg). OSB dosky sú opatrené perom a drážkou, čo umožňuje ich rýchle a predovšetkým dokonalé spájanie.

Čo sa týka kategorizácie OSB dosiek z hľadiska ich odolnosti voči vlhkosti, rozlišujú sa označením OSB 1 až OSB 4. Pre výstavbu kvalitných montovaných domov sa používa doska s označením OSB 3 s 12 mm hrubkou, ktorá patrí do triedy D ohňuvzdornosti. OSB 3 dosky sa v montovanom dome aplikujú predovšetkým do obvodových stien a priečok. OSB 4 dosky sú vyrábané pre extrémne zaťaženie a využívajú sa skôr pre priemyselné účely.

Krov

Samotný krov sa skladá hneď z niekoľkých drevených prvkov. Pri rodinných domov sú súčasťou krovu drevené krokvy, klieštiny, pomúrnice, stredová väznica alebo napríklad pohľadový krov.

Strešné laty

K latovaniu strešnej konštrukcie dochádza pri zhotovení strechy. Pri montovanom dome sa najprv napína pás parotesnej fólie tesne pri odkvape, pričom sa fólia pripevňuje pomocou sponiek ku krokvám. Až potom prichádza na rad montáž drevených prvkov: kontralát a pomocných lát. Vyššie vymenované prvky sú pri výstavbe montovaného domu nevyhnutné. Ďalšie výrobky z dreva sú už na vašom zvážení a preferenciách – schody, výplne otvorov, podlahy či obloženie.

Ostatné prvky v montovanom dome

Pri výstavbe montovaného domu je použitá tiež široká škála iných materiálov, ktoré majú svoje špecifické izolačné a ochranné vlastnosti. Ich následné spojenie s drevenými prvkami potom zaručuje lacný chod domácnosti s minimálnou záťažou na životné prostredie. Ďalšími materiálmi sú:

prvky montovaného domu

Súčasťou montovaného domu sú tiež výrobky ako bleskozvod, odkvapový systém, strešné tašky, výplne otvorov, podlahové vykurovanie, termostaty a plávajúce podlahy.

Montovaný dom teda nie je drevenou chalúpkou, či jednoduchou skladačkou. Montovaný dom je detailne premysleným objektom, ktorý umožňuje spokojné, finančne nenáročné a zdravie ani životnému prostrediu neškodiace bývanie.

Kategórie
Blog

3 Tipy Ako sa Vysporiadať s Projektovou Dokumentáciou Montovaného Domu

Aby ste získali stavebné povolenie a mohli začať stavať čo najskôr je potrebná kvalitne spracovaná projektová dokumentácia. Bez schválenej projektovej dokumentácie príslušným stavebným úradom nemôžete stavať. Projektovú dokumentáciu preto netreba podceňovať. Existuje viacero možností, ako si prácu s ňou uľahčiť a zjednodušiť.

 Projekty spojené s novostavbou domu

Už v prvopočiatkoch stavebného plánovania je nutné si uvedomiť, že projekt domu nie je jediným dokumentom, ktorý pri výstavbe domu bude potrebné vybaviť. Ak viete vopred, že sa nezaobídete bez žumpy, garáže či altánku, nechajte si radšej vypracovať súvisiace dokumenty súbežne s dokumentáciou na dom.

projektdomu

Obsah projektovej dokumentácie domu

Sprievodná správa – opisuje údaje o stavbe, žiadateľovi a spracovateľoch projektovej dokumentácie. Informuje o území, na ktorom bude dom stáť a predovšetkým o požiadavkách kladených na budúceho užívateľa dotknutými orgánmi. Čo sa týka samotnej stavby, sprievodná správa zahŕňa navrhované kapacity (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitková plocha a i.), bilanciu (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie s dažďovou vodou, trieda energetickej náročnosti budovy a i.) a základné predpoklady výstavby ako časové údaje o realizácii stavby vrátane členenia na etapy. V závere rozčleňuje jednotlivé objekty a technologické zariadenia.
Súhrnná technická správa – je správou veľmi podrobnou, ktorá sa detailne zaoberá pozemkom a stavbou vrátane jej budúceho bezbariérového užívania, požiarne bezpečnostného riešenia či zásad hospodárenia s energiami. Súhrnná technická správa ďalej informuje o budúcom dopravnom riešení stavby či o jej pripojeniu na technickú infraštruktúru a popisuje vplyv budúcej stavby ako celku na životné prostredie. Musí obsahovať tiež zásady pre celkovú organizáciu výstavby ako napríklad odvodnenie staveniska alebo bilanciu zemných prác či požiadavky na prísun/vývoz zemín.
Situačný výkresy
Dokumentácia objektov – do tejto časti sa zaraďujú všetky výkresy týkajúce sa novostavby montovaného domu, všetkých prípojok, dažďovej kanalizácie a spevnených plôch či oplotenia.
Dokladová časť projektovej dokumentácie domu zahŕňa rôzne vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov k budúcej novostavbe a k jej napojeniu na siete ako je napríklad príslušný mestský úrad, polícia SR, spoločnosti ktoré distribujú energie, vodu, elektronickú komunikáciu a pod. Súčasťou dokladovej časti projektové dokumentácie domu je ďalej tiež geodetická technická správa.
Preukaz energetickej náročnosti budovy
Protokol stanovenie radónového indexu

Pomocníci v oblasti projektovej dokumentácie

Nemáte momentálne čas, chuť ani náladu riešiť vyššie popísané množstvo úkonov? Existujú tri alternatívy, ktoré vás tejto povinné záťaže aspoň čiastočne zbaví: 1. typový projekt, 2. malý projekt, 3. sprostredkovateľská firma.
1. Typový projekt
Typový projekt je stávka na istotu, pretože bol už minimálne raz zrealizovaný a nehrozia tak žiadne väčšie komplikácie brániace v postavení montovaného domu. V zakúpenom balíčku často dostanete stavebné a architektonické riešenie stavby, technikcú správu, špecifikácie materiálov, opis izolácie, opis dverových prvkov a mnoho ďalšieho. Existuje aj možnosť nechať si typový projekt čiastočne upraviť podľa vašich ďalších požiadaviek a preferencií. V prípade typového projektu sa vždy dostanete na nižšiu cenu ako pri vytváraní nového individuálneho projektu.
2. Malý projekt
Názvom malý, v skutočnosti však veľký pomocník. Ste vo fáze, keď vaša predstava nie je ucelená, avšak potrebujete mať niečo v ruke, aby ste mohli rokovať s úradmi a dotknutými orgánmi? Nechajte si vytvoriť malý projekt, ktorý obsahuje pohľady, dispozičné riešenie, informácie o rozmeroch montovanej stavby aj zastavané ploche, základné informácie o potrebách energií a pod. Za pár desiatok eur sa vám tak môže do ruky dostať stručná technická správa, výkresy podlaží a pohľady, vzor situácie osadenie domu a predpoklad spotreby energií.
3. Sprostredkovateľská firma
Najideálnejšou variantou je však obrátiť sa na odbornú firmu zameriavajúci sa na výstavbu montovaných domov, ktorá navyše ponúka nadštandardné služby v podobe vyhotovení projektovej dokumentácie, širokú škálu typových projektov a inžinierskú činnosť v oblasti stavebného konania. Ak sa totiž firma zaoberá vaším domom od prvopočiatku, je s ním stotožnená a zhotoví vám ho úplne podľa vašich predstáv. Touto firmou je Mirano s.r.o., ktorej komplexnú ponuku nájdete na www.mirano.sk.

Kategórie
Blog

Nízkoenergetické a ultranízkoenergetické montované domy

V súčasnej dobe sa pri výstavbe nových domov kladie veľký dôraz na minimálnu energetickú náročnosť budovy. Nielen z dôvodu budúcich úspor energií a tým aj financií, ale aj kvôli vplyvu na životné prostredie. Vlastniť energetický štítok je už schválenou povinnosťou, bez ktorej stavebný úrad nevydá stavebné povolenie.

Čo je energetická náročnosť budovy?

Pri už existujúcich stavbách sa energetická náročnosť budovy charakterizuje ako množstvo skutočne spotrebovanej energie na vykurovanie, chladenie, prípravu teplej vody, reguláciu vnútorného prostredia a na prevádzku klimatizačného systému či osvetlenie.

U nových stavieb sa množstvo energie vypočítava z projektov a to výpočtom podľa požiadaviek na štandardizované užívanie budov. Podkladom pre výpočet sú výkresy (pôdorysy, podhľady a rezy), informácie o skladbe konštrukcií, o spôsobe vykurovania a ohrevu vody a o ostatných využívaných technológií (solárne panely, klimatizácia…).

Energetická hospodárnosť budovy je vyjadrená množstvom dodanej energie a spravovaná legislatívnymi dokumentmi, zákon č. 555/2005, vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., niektoré ustanovenia zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (o energetickej efektívnosti) a ďalšie zákony.

Čo je certifikát energetickej náročnosti (CEN)?

Tento certifikát slúži na vyhodnotenie energetickej náročnosti budovy. Jedná sa teda o doklad preukazujúci vykonaný výpočet energetickej náročnosti stavby.

Najdôležitejšie postrehy o certifikácii energetickej náročnosti budovy:

 • Vlastniť CEN je u novostavieb povinnosťou.
 • CEN poskytuje informáciu o spotrebe palív a energie konzumovaných v budove za predpokladu tzv. štandardizovaných okrajových podmienok (stanovených výpočtom)
 • Energetický štítok je podkladom, ktorý porovnáva skutočnú spotrebu energie a výpočtovou spotrebu energie.
 • V CEN sa oddelene udávajú informácie o spotrebe energie vynaložené na vykurovanie, vetranie, chladenie, prípravu teplej vody a na osvetlenie.
 • CEN chráni spotrebiteľov pred kúpou energeticky náročnej stavby.
 • CEN sa umiestňuje na viditeľnom mieste len u verejných budov.
 • Energetický štítok je platný po dobu 10-tich rokov do vykonania väčšie zmeny dokončenej stavby.
 • Pri absencii energetického štítku hrozia nemalé finanční pokuty.

Ako vyzerá energetický štítok? Certifikační energetický štítok má dve hlavné časti. Tá prvá je protokolom, ktorý obsahuje informácie o objekte v tabuľkovej forme a čiastkové vyhodnotenie energetickej náročnosti jednotlivých energetických procesov (vykurovanie, príprava vody ….).

Druhou časťou je celkové vyhodnotenie energetickej náročnosti, novej budovy nad 1000 m2. Táto časť obsahuje  navyše informácie o ekologickej a ekonomickej uskutočniteľnosťi alternatívnych systémov a tiež odporúčania na vhodné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy. Samotný dokument môže mať až 15 strán, jeho najvýznámejšiou časťou je potom grafické znázornenie energetického štítku, z ktorého sa dá vyčítať, do akej triedy energetickej hospodárnosti budova patrí, aká je ročná spotreba energie v kWh / m2.rok, celková vypočítaná ročná dodaná energia v GJ a tiež podiel jednotlivých energetických procesov na spotrebe.

Aké sú certifikační triedy energetickej náročnosti pri rodinných domov?

Trieda energetickej náročnostiSlovné vyjadrenie energetickej náročnosti budovy
AMimoriadne úsporná
BÚsporná
CVyhovujúce
DNevyhovujúce
ENehospodárne
FVeľmi nehospodárna
GMimoriadne nehospodárna

Novostavby, ktoré spĺňajú štandardizované predpisy na úsporu energie, sa musia radiť do kategórií A – C. Takýmito novostavbami sú domy v zmysle noriem, energeticky úsporné domy, nízkoenergetické montované domy a na samotnom vrchole domy energeticky pasívne. V roku 2016 sa však tieto požiadavky ešte o niečo sprísnili a sťažili.

Sprísnení požiadaviek na energetickú hospodárnosť rodinných domov

Od roku 2016 musí byť pri výstavbe nových domov kladený veľký dôraz na splnenie týchto kritérií:

 • Splnenie požadovaných tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie
 • Minimálna teplota vnútorného povrchu konštrukcie
 • Minimálna priemerná výmena vzduchu v miestnosti
 • Mierna potreba tepla na vykurovanie
 • Splnenie energetickej hospodárnosti budovy

Z týchto sprísnených kritérií vzišli nové triedenia novostavieb na energeticky úsporné domy, nízkoenergetické domy, ultranízkoenergetické domy a domy s takmer nulovou spotrebou energie.

Škála energetických tried globálneho ukazovatele – primárnej energie v kWh / (m2.a)

Trieda energetickej náročnostiGlobálna spotreba energie v kWh / (m2.a)
A0≤ 54
A155 – 108
B109 – 216
C217 – 324
D325 – 432
E433 – 540
F541 – 648
G> 648

Nízkoenergetické a ultranízkoenergetické montované domy

Firma Mirano.sk dodáva montované nízkoenergetické domy vyskladané z kvalitných a normám vyhovujúcich materiálov spoločne s úsporným podlahovým vykurovaním. Ďalej tiež ultranízkoenergetické rodinné domy, ktoré disponujú rekuperačnou jednotkou a preto zodpovedajú tým najnáročnejším normám kladených na úspornosť energií v novostavbách. Aj vďaka tomu sú schopné sa radiť do energetickej triedy A1. Poskytovanou službou firmy je ďalej dodanie typových projektov alebo spracovanie individuálnych projektov montovaných domov, certifikácia budovy je teda ich neoddeliteľnou súčasťou.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov