Kategórie
Blog

Energetický certifikát – všetky potrebné informácie

Energetický certifikát je povinná príloha, ktorú je potrebné doložiť k žiadosti o kolaudáciu každej novej či obnovenej budovy (najmä zateplením a výmenou pôvodných okien či dverí). Viete, na čo energetický certifikát slúži a ako ho získať?

Čo je to energetický certifikát budovy

Energetický certifikát môžeme charakterizovať ako súbor základných údajov, ktoré kategorizujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Ide v podstate o doklad o kvalite energetických vlastností budovy, ktorý určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny.

Hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom, ktorý zohľadňuje množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb spojených s využívaním nehnuteľnosti.

Energetický certifikát je zo zákona povinnou prílohou každej žiadosti o kolaudáciu. Okrem kolaudácie sa energetické certifikáty povinne vyžadujú aj pri:

 • predaji alebo prenájme budovy.
 • pri verejných budovách, ktoré sú využívané orgánom verejnej moci, verejnosť ich často navštevuje a ich celková úžitková plocha je viac ako 250 m².

Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov. Ak sa na budove vykoná významná obnova (viac ako 25 % jej plochy), je potrebné opätovne ju certifikovať.

Energetické triedy na certifikáte

Podľa energetickej náročnosti zatrieďuje energetický certifikát budovy do 7 kategórií – A až G. Energetická trieda budovy predstavuje súčet číselných ukazovateľov jednotlivých potrieb energie a vyjadruje celkovú potrebu energie budovy v kWh/(m2 . a).

Čím je budova menej energeticky náročná, tým vo vyššej kategórií sa nachádza. Budovy s najmenšou spotrebou energie sa spravidla nachádzajú v triede B – nízkoenergetické domy, prípadne A – pasívne domy. Trieda G je určená pre mimoriadne nehospodárne budovy. Podľa smernice Európskej únie musí energetický certifikát pri novostavbe od roku 2021 dosiahnuť triedu A0. Jedná sa o najvyššiu možnú triedu.

energeticky certifikat projekt

Základnou požiadavkou na dosiahnutie nízkoenergetickej úrovne je množstvo dodaného tepla na vykurovanie maximálne 50 kWh/m2 úžitkovej plochy za rok. V prípade pasívnych domov je táto hodnota ešte nižšia – 15 kWh/m2 za rok.

Čo je možné vyčítať z energetického certifikátu

Z energetického certifikátu sa okrem energetickej triedy nehnuteľnosti dozviete aj údaje ako je vyčíslenie ročnej spotreby energie na vykurovanie, vetranie, klimatizáciu, ohrev vody, elektroinštaláciu, osvetlenie celej budovy a prípadné návrhy na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Podklady potrebné pre vybavenie energetického certifikátu

Podklady potrebné pre vybavenie energetického certifikátu sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa certifikácie. Štandardne býva k energetickej certifikácií budovy potrebné doložiť nasledujúce dokumenty:

 1. Projektová dokumentácia – skutočné vyhotovenie stavby;
 2. Architektonicko-stavebná časť – pôdorysy všetkých podlaží, zvislé rezy, pohľady, situácia, technická správa;
 3. Vykurovanie – projekt vykurovania a termoregulácie;
 4. Skladby obalových konštrukcií objektu – obvodovej steny, strechy, podláh, a iných konštrukcií v styku s exteriérom a nevykurovanými alebo temperovanými priestormi (druh materiálov – výrobkov a ich hrúbky – rozmery) + špecifikácia otvorových konštrukcií – okná, dvere, garážové brány ;
 5. Charakteristika iných zdrojov energie – napr. solárne panely;
 6. Geometrické zameranie stavby.

Ako dosiahnuť vysokú energetickú triedu

Dosiahnutie vysokej energetickej triedy si vyžaduje komplexný pohľad na stavbu. Pri spracovaní projektovej dokumentácie treba zohľadniť tvar domu, jeho orientáciu, materiály, z ktorých má byť dom postavený, konštrukciu strechy, okná, systém vetrania, vykurovanie, ohrev teplej vody, prípadne ďalšie technológie. Budovanie energeticky nenáročného domu preto začína už zodpovedným vypracovaním projektu.

Energetický certifikát si môžete vybaviť u rôznych sprostredkovateľov. Často túto službu ponúkajú aj samotní projektanti. Nezabudnite. Energetický certifikát to nie je len zákonná povinnosť. Je to výborná motivácia, ako sa snažiť dosiahnuť energeticky čo najmenej náročnú nehnuteľnosť. A energeticky málo náročná nehnuteľnosť, rovná sa nižšie prevádzkové náklady v budúcnosti. Myslite na to preto už pri výbere projektu svojho nového bývania.

Kategórie
Blog

Čo je projektová dokumentácia a aké sú jej stupne

Vypracovaním projektovej dokumentácie sa začína proces výstavby akéhokoľvek objektu. Vypracovaniu projektovej dokumentácie sa tak nevyhne nikto, kto sa chystá stavať rodinný dom.

Čo je to projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia predstavuje rozsiahly súbor schém a výkresov doplnených textovou časťou. Usmerňuje celý vzhľad stavby a priebeh stavebného procesu. Súčasťou projektovej dokumentácie je podrobný opis daného objektu, jeho výzor aj funkčnosť. 

projektova dokumentacia na mieru

Projektovú dokumentáciu si môžete dať vypracovať aj na kľúč. Jej cena sa odvíja najmä od úžitkovej plochy domu, jeho zložitosti, komplikovanosti návrhu interiéru či použitých materiálov.

Stupne projektovej dokumentácie

Projektovú dokumentáciu môžeme rozdeliť na 5 základných stupňov, ktoré je možné za určitých okolností aj zlúčiť.

Štúdia uskutočniteľnosti – Stavebný zámer

Architektonická štúdia je základným stupňom projektovej dokumentácie. Jej cieľom je overenie vhodnosti dispozície vzhľadom k svetovým stranám a k pozemku. Obsahuje návrh architektonického, dispozičného a materiálového riešenia stavby.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie môžeme považovať za prvý stupeň projektovej dokumentácie. Dokumentácia pre územné rozhodnutie zahŕňa sprievodnú správu, výkresy a doklady. Dodať ju na stavebný úrad je potrebné v 2 vyhotoveniach. Návrh na vydanie územného rozhodnutia by mal obsahovať:

 1. Meno, priezvisko a adresu navrhovateľa;
 2. Zoznam účastníkov konania;
 3. Stručnú charakteristiku riešeného územia;
 4. Parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností;
 5. Parcelné čísla susedných pozemkov a nehnuteľností.

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Dokumentácia, ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, by mala obsahovať nasledujúce časti:

 1. Sprievodná správa;
 2. Súhrnná technická správa;
 3. Celková situácia stavby;
 4. Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavanom pláne jednoduchých stavieb;
 5. Stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav;
 6. Statické posúdenie stavby;
 7. Energetické posúdenie stavby;
 8. Prípojky (kanalizačná, elektrická, vodovodná, plynová);
 9. Projekt vykurovania;
 10. Požiarna bezpečnosť;
 11. Elektroinštalácia a bleskozvod;
 12. Exteriér a okolie;
 13. Celkové náklady stavby;
 14. Umiestnenie strojov a zariadení;
 15. Doklady.

Pri technicky jednoduchých stavbách môže byť obsah a rozsah projektu po dohode so stavebným úradom zjednodušený.

Dokumentácia pre realizáciu stavby

Po získaní stavebného povolenia je možné začať so samotnou výstavbou nehnuteľnosti. Na tieto účely sa vypracováva projekt pre realizáciu stavby. Obsahovať by mal:

 1. Sprievodná správa;
 2. Súhrnná technická správa a ekonomické zhodnotenie;
 3. Celková situácia stavby;
 4. Koordinačný výkres stavby;
 5. Dokumentácia stavebných objektov (rezy, pohľady, pôdorysy, základy, výkopy, konštrukčné detaily);
 6. Statické posúdenie stavby;
 7. Prípojky;
 8. Technické zariadenia budovy;
 9. Projekt vykurovania;
 10. Elektroinštalácie a bleskozvod;
 11. Projekt organizácie výstavby;
 12. Dokumentácia prevádzkových súborov;
 13. Celkové náklady stavby;
 14. Doklady.

Niektoré časti môžu byť už súčasťou projektu pre stavebné povolenie.

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby sa vypracováva po dokončení stavby. Cieľom dokumentácie skutočnej realizácie stavby je zaznamenať všetky zmeny, ktoré sa vykonali počas realizácie stavby. Táto dokumentácia slúži ako podklad pre kolaudačné konanie.

plan domu

Jednostupňový projekt

V prípade malých stavieb, akými sú napríklad aj rodinné domy, je možné projekt pre stavebné konanie a realizačný projekt zlúčiť do jedného dokumentu. Znížia sa tým nielen náklady, ale aj čas potrebný na zhotovenie projektovej dokumentácie. Tento projekt sa v praxi nazýva jednostupňový projekt.

Vypracovanie projektovej dokumentácie je zodpovedná úloha, od ktorej závisí úspešnosť celého projektu. So žiadosťou o vypracovanie projektovej dokumentácie sa preto obráťte na odborníkov. Vypracovanie projektovej dokumentácie na kľúč je najlepší spôsob ako si ušetriť veľa nervov, času aj peňazí.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov