Kategórie
Blog

Inžinierske siete nie sú len voda a elektrina. Takto zistíte, kadiaľ sú vedené 

Na inžinierske siete musí alebo by aspoň mala byť napojená každá domácnosť. Dnes si preto povieme, čo všetko patrí do tejto kategórie a hlavne ako zistiť kadiaľ sú vedené inžinierske siete.

Čo sú inžinierske siete?

Inžinierske siete, známe aj ako rozvodné siete sú systémy nadzemných a podzemných vedení vody, elektriny, plynu, kanalizácia a telekomunikačné siete. Ide o infraštruktúru, ktorá zabezpečuje do domácnosti prívod základných prvkov, bez ktorých si dnes nevieme predstaviť bežný život. 

V ideálnom prípade sú prípojky na základné rozvodné siete privedené až na stavebnú parcelu. Často sa však stáva, že povedzme plyn alebo elektrina sú len na hranici pozemku a prípojku je potrebné urobiť nanovo. K tomu prichádza najmä pri výstavbe rodinných domov na miestach, ktoré predtým slúžili napríklad ako záhrada. 

Všetky prípojky do inžinierskych sietí musia byť uzatvárateľné, jasne označené a prístupné. Na prípojkách by mali byť umiestnené aj merače spotreby.

Bez elektriny to pôjde len ťažko

Elektrina dnes predstavuje azda najdôležitejší prvok inžinierskych sietí. Už samotná výstavba domu sa bez pripojenia do elektrickej siete realizuje veľmi ťažko. Dá sa síce nahradiť napríklad elektrickými centrálami, no je to veľmi kostrbaté riešenie, ktoré sa môže negatívne prejaviť vo výslednej cene domu.

Preto pokiaľ nie je elektrická prípojka zriadená na hranici pozemku, je nutné postarať sa o čo najskoršie namontovanie. Ako prvé je potrebné kontaktovať niektorú z distribučných spoločností – západoslovenská, stredoslovenská a východoslovenská. Zároveň si treba zhruba zrátať, aké spotrebiče budete v domácnosti používať, či budete kúriť elektrinou a pod. Podľa toho sa napríklad aj určuje, koľko fáz bude vaša domácnosť mať. 

Na základe žiadosti Vám dá distribučná spoločnosť povolenie zriadiť si prípojku. Elektrický vodič si však musíte od rozvodného stĺpu k hranici pozemku priviesť sami, resp. nechať tento úkon na profesionálnu firmu. Distribučná spoločnosť potom rieši iba pripojenie do samotnej siete. 

Paralelne s riešením elektrickej prípojky treba osloviť aj niektorého z dodávateľov elektriny. 

Voda sa dá riešiť aj studňou

Voda patrí taktiež medzi podstatné inžinierske siete. Pokiaľ nemáte vodu privedenú priamo na pozemok, je potrebné opäť sa obrátiť na niektorú z vodárenských spoločností (podľa regiónu). Tá na rozdiel od elektriny zabezpečuje nielen distribúciu, ale aj dodávku vody. 

Dnes je však populárne nechať si na svojom pozemku vŕtať alebo vykopať vlastnú studňu. Toto riešenie je výhodné najmä v prípade, že verejný vodovod je ďaleko a priviesť tečúcu vodu do domu by bolo príliš nákladné. V opačnom prípade sa vlastná studňa vzhľadom na neporovnateľne vyššie obstarávacie náklady príliš neoplatí. 

studňa a inžinierske siete
Pokiaľ nechcete riešiť vodovodnú prípojku, môžete si nechať na pozemku vyvŕtať studňu.

Plyn pomaly odchádza do zabudnutia

Kedysi kľúčový prvok inžinierskych sietí dnes začína postupne upadať. Dôvodov je hneď viacero. Plynová prípojka je pomerne drahá záležitosť a môže sa vyšplhať na stovky, resp. až tisícky eur. Ďalším dôvodom je čoraz vyššia cena plynu a vidina toho, že plyn bude v budúcnosti považovaný za neekologický spôsob vykurovania. 

V prípade, že chcete predsalen zaviesť do domu plyn, je potrebné osloviť distribučnú spoločnosť so žiadosťou o pripojenie. Po podpise zmluvy si musíte dať vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú distribučná spoločnosť musí schváliť. Po odsúhlasení si dáte vybudovať samotnú prípojku. Popri tom si vyberiete aj dodávateľa plynu a podpíšete s ním zmluvu. 

Kanalizácia ešte stále nie je samozrejmosť

Verejná kanalizácia stále nie je samozrejmosťou v každej obci. A to aj napriek tomu, že na dobudovanie tejto chýbajúcej infraštruktúry boli vyčlenené milióny eur z Eurofondov. Pokiaľ sa na hranici pozemku kanalizácia nachádza, dá sa do nej napojiť po dohode s daným obecným úradom. 

V prípade, že táto dôležitá inžinierska sieť v obci chýba, je potrebné zabezpečiť vlastný spôsob likvidácie alebo skladovania splaškov. Možností je viacero. Poväčšinou je to žumpa, v ktorej sa splašky hromadia a za istý čas sa nechajú odviesť. Ďalej je to domáca čistička odpadových vôd. Tá zabezpečí rozklad splaškov, pričom vzniká prakticky iba úžitková voda, ktorú je možné nechať vsiaknuť na záhrade. Poslednou možnosťou je tzv. koreňová čistička. Ide o jedinečné, čisto prírodné riešenie likvidácie splaškovej vody v domácnosti. 

Ďalšie inžinierske siete

Medzi ďalšie inžinierske siete patrí prístupová cesta. Musí viesť na každý stavebný pozemok a nie je presne definované, akú bude mať podobu, teda či bude vybetónovaná, vysypaná makadamom a pod. 

Do kategórie inžinierske siete sa radia aj pevné linky telefónov a internetové pripojenie. V tomto prípade záleží na samotnom majiteľovi, či a v akej podobe si pripojenie na pevnú linku alebo internet zriadi.

Prístupová cesta a inžinierske siete
Medzi inžinierske siete patrí aj prístupová cesta.

Ako zistiť inžinierske siete?

Pripojenie domu na inžinierske siete sa neraz môže stretnúť s istými komplikáciami. Najčastejšia z nich vzniká pred samotným vybudovaním prípojok. Veľmi často dochádza ku križovaniu rozvodných sietí. Preto je dôležité čo najskôr zistiť, kadiaľ sú jednotlivé prvky infraštruktúry vedené. 

Nanešťastie neexistuje jednotná mapa, kde by sa dalo zistiť, kadiaľ sú vedené inžinierske siete. Všetko je teda potrebné riešiť formou tlačív a žiadostí na jednotlivé distribučné spoločnosti. Tie buď zašlú katastrálnu mapu s vyznačenými sieťami alebo priamo technika, ktorý danú sieť zaznačí v teréne. Dobrou správou je, že vytýčenie sietí je zvyčajne do určitej dĺžky zadarmo. 

Jediná sieť, ktorá sa dá zistiť z pohodlia domácnosti a prakticky okamžite je elektrická rozvodná sieť na západnom Slovensku. Umožňuje to portál Západoslovenskej distribučnej spoločnosti

Na záver

O presnom postupe vytýčenia inžinierskych sietí (a prípadných poplatkoch) je dobré sa informovať priamo u konkrétnej spoločnosti. 

Pokiaľ zvažujete výstavbu rodinného domu, nezabudnite si prezrieť aj náš katalóg projektov montovaných domov.

Kategórie
Blog

Nízkoenergetický alebo pasívny dom

Globálne otepľovanie je témou, o ktorej sa v súčasnosti hovorí veľmi často. A to nielen v odborných vedeckých kruhoch, ale čoraz častejšie aj v médiách, ktoré nás o ňom informujú. Pri pohľade do budúcnosti je jasné, že tento problém sa dotkne každého jedného z nás. A každý z nás bude musieť nejakým spôsobom k vyriešeniu tohto problému prispieť.

Energetická hospodárnosť domov je prioritou

Významným príspevkom k riešeniu tohto problému je znižovanie energie využívanej na prevádzku, vykurovanie a klimatizáciu budov. Niektoré zdroje uvádzajú, že na spomenuté účely sa v rámci Európskej únie spotrebuje viac ako 30 % z celkovej spotreby energie. Je teda pochopiteľné, že svoj postoj k danému problému zaujala aj Európska únia. Smernica Európskeho parlamentu a rady 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov, totiž od všetkých budov určených na bývanie a postavených od 31.12.2020 vyžaduje, aby spĺňali kritériá budov s takmer nulovou spotrebou energie. Dnes sa tejto požiadavke viac-menej približujú pasívne a nízkoenergetické domy.

Zámer je rovnaký výsledok rozdielny

Pasívne aj nízkoenergetické domy majú rovnaký cieľ, ktorým je čo najväčšia energetická hospodárnosť. Predpokladom dosiahnutia tejto hospodárnosti je úsilie o čo najväčšie zníženie spotreby energie potrebnej na plnohodnotnú prevádzku domu. To sa má dosiahnuť použitím najvhodnejšej skladby obvodových stien, ktorá výrazne zvýši ich tepelnoizolačné vlastnosti. Pri zvyšovaní úspory sa v týchto domoch počíta s využitím regulovaného vetrania s rekuperáciou tepla, použitím nízkoteplotného vykurovania a samozrejme s alternatívnymi zdrojmi energie.

Napriek rovnakým zámerom a snahám je výsledok energetickej hospodárnosti pri týchto domoch rozdielny. Pre názornosť uvádzame ročnú spotrebu energie potrebnú na vykurovanie. Pre lepšiu predstavu sme uviedli aj spotrebu energie „klasického“ rodinného domu.

 • Pasívny dom 5 – 15 kWh/m2
 • Nízkoenergetický dom 15 – 50 kWh/m2
 • Klasický rodinný dom približne 120 kWh/m2

Náklady na vykurovanie domu (150 m2)

Rodinný dom podľa spotreby energieKLASICKÝ DOM120 kWh/m2NÍZKOENERGETICKÝ DOM35 kWh/m2PASÍVNY DOM15 kWh/m2
Spotreba energie na vykurovanie za rok18 000 kWh/m25 250 kWh/m22 250 kWh/m2
Náklady na vykurovanie za mesiac64 €19 €17 €
Spotreba energie na všetky el. spotrebiče za rok3 500 kWh/m23 500 kWh/m23 500 kWh/m2
Náklady na všetky el. spotrebiče za mesiac55 €55 €55 €
Spolu náklady na vykurovanie a el. energiu za rok    119 €74 €43 €

Ako môžete vidieť, rozdiel medzi pasívnym a klasickým rodinným domom je naozaj priepastný. Pri porovnaní s nízkoenergetickým domom je tento rozdiel menej výrazný, ale podstatný. Pri vyhodnocovaní pasívneho domu sa posudzuje spotreba primárnej energie, ktorá sa pri nízkoenergetickom dome neposudzuje. Do tejto spotreby sa započítavajú údaje o energii potrebnej na kúrenie, ohrev teplej vody, klimatizáciu, elektrospotrebiče a osvetlenie. Vyjadruje tak množstvo energie použitej z neobnoviteľných zdrojov. Každý zdroj energie má prepočítavací koeficient.

ZdrojFaktor premeny (kWh/kWh)
Zemný plyn a ďalšie fosílne palivá1,1
Elektrická energia3
Drevo a ostatná biomasa0,05
Drevené peletky0,15
Solárne systémy termické0,05
Solárne systémy fotovoltaické0,2

Rozdielom pri pasívnych a nízkoenergetických domoch je aj hrúbka tepelnoizolačného obalu stavby. Tá je väčšia pri pasívnych domoch a spolu s potrebou využívania alternatívnych zdrojov energie, ako aj vybavením domu úspornejšími spotrebičmi predstavuje zvýšenie finančných nákladov.  Pri nízkoenergetickom dome sa tieto náklady navýšia o 10 – 20%.

Pre názornú ukážku uvádzame ešte tabuľku kde si znázorníme návratnosť investícií na vykurovanie a elektrickú energiu za obdobie 10 a 20 rokov. Sumy v tabuľke boli vyrátané za predpokladu, že ceny energií ostanú rovnaké.

Návratnosť investícií za 10 a 20 rokov

KLASICKÝ DOMNÍZKOENERGETICKÝ DOMPASÍVNY DOM
Náklady za 10 rokov14 310 €8 860 €5 140 €
Ušetríme za 10 rokov oproti KLASICKÉMU domu5 450 €9 170 €
Náklady za 20 rokov28 620 €17 720€10 280€
Ušetríme za 20 rokov oproti KLASICKÉMU domu10 900 €18 340€

Ako zamiešala karty energetická trieda A0

Od 1. januára 2021 je možné získať stavebné povolenie iba v prípade, že spĺňa podmienky energetickej triedy A0. Ide o domy, ktoré majú spotrebu energií do 54 kWh/m2. Všetky súčasne stavané domy tak musia takpovediac povinne spadať do kategórie nízkoenergetických domov resp. sa približovať k hranici ultranízkoenergetických domov. 

Podľa tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2:2012 platnej od roku 2013 totiž nízkoenergetický dom má spotrebu energie do 80,4 kWh/m2 a ultranízkoenergetický dom – do 40,7 kWh/m2

Kľúčovým prvkom pri určovaní triedy A0 je totiž tzv. globálny ukazovateľ primárnej energie. Ide o hodnotu, ktorá sa vypočítava podľa náročnosti daného druhu energie od jeho výroby až po jeho premenu napríklad na teplo. Povedzme plyn sa musí niekde vyťažiť, transportovať tisícky kilometrov plynovodom a ďalšími potrubiami, až sa dostane do domácnosti, kde ohrieva vodu v kotli. 

Nakoľko je tento proces náročný a má negatívny dopad na životné prostredie, získava vyšší koeficient, ako napríklad drevo, ktoré sa ťaží prakticky v každej hore. Koeficienty sú nastavené nasledovne:

 • fotovoltaika – 0,0
 • kotol spaľujúci drevo – 0,1
 • kotol na drevnú štiepku – 0,15
 • kotol na drevné pelety – 0,2
 • plyn – 1,1
 • elektrina – 2,2

Hranicu do 54 kWh/m2 nemožno dosiahnuť iba hrubými múrmi, zateplením a kvalitnými oknami. Do hry preto vstupujú rôzne moderné výdobytky techniky ako je rekuperácia, tepelné čerpadlo či fotovoltaika. Prípadne sa opäť začína prikurovať v domácnosti v krbe. 

Hoci tieto technológie vedia predražiť celkovú cenu stavby, netreba ich zatracovať. Napríklad iba riadeným vetraním možno znížiť straty tepla až o 30%. Výsledkom používania povedzme rekuperácie a fotovoltaiky je teda výrazná každoročná úspora peňazí na čoraz vyšších cenách energie. 

V krátkosti si ešte zhrňme benefity a požiadavky jednotlivých stavieb:

Pasívne domy

 • Vyžadujú vyššiu investíciu
 • Doležité je bezchybné prevedenie technických detailov bez tepelných mostov
 • Nepotrebujú aktívny vykurovací systém
 • Potrebu tepla pokrývajú z vnútorných zdrojov a slnečného žiarenia
 • Nevyhnutný systém na pravidelnú výmenu vzduchu a jeho ohrev
 • Energetická náročnosť je približne o 90 % nižšia oproti klasickým domom

Nízkoenergetické domy

 • Ročná spotreba energie potrebná na vykurovanie v rozmedzí 15 – 50 kWh/m2
 • Nižšia investícia oproti pasívnym domom
 • Vyžadujú kvalitné prevedenie stavby bez tepelných mostov
 • Nevyhnutné použitie riadenej výmeny vzduchu
 • Nevyhnutné použitie tepelných izolácií s výbornými vlastnosťami
 • Možnosť zavedenia klasických vykurovacích systémov

Nech si už vyberiete lacnejší nízkoenergetický alebo energeticky sebestačnejší pasívny dom, neurobíte krok vedľa. Ktorákoľvek z týchto alternatív vám vytvorí príjemnú tepelnú pohodu a po pomerne krátkom čase vráti aj vstupnú investíciu.

Kategórie
Blog

Vyberáme našich 5 najlacnejších montovaných domov

Kúpa bytu alebo stavba vlastného rodinného domu patrí k najdôležitejším životným rozhodnutiam a bez akýchkoľvek pochybností je to pre mnohých z nás aj najväčšia životná investícia. Ak sa teda možno dnes rozhodujete pre stavbu praktického rodinného domu a netúžite po honosnej vile alebo ak máte obmedzený rozpočet, máme pre vás dobrú správu. Ponúkneme vám totiž pohľad na niekoľko našich najlacnejších montovaných domov, ktoré splnia všetky vaše očakávania. Nemusíte si tak brať astronomické úvery a aj za menej peňazí môžete mať moderné bývanie.

O montovaných domoch v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým platí, že v jednoduchosti je krása. Nekomplikovaný pôdorys, jednoduchá, ale zato kvalitná strecha a dokonalá skladba obvodového plášťa vytvárajú všetky predpoklady pre ekonomickosť a energetickú úspornosť. Okrem toho montované domy kráčajú ruka v ruke s ekológiou.

No ani to nie je zďaleka všetko. Spomenúť treba výstavbu montovaných domov, pri ktorej v porovnaní s klasickou stavbou murovaných domov odpadá viacero zdržiavajúcich technologických procesov. Montované domy sú vďaka tomu postavené v priebehu niekoľkých týždňov. Z podnájmu alebo od rodičov sa tak môžete sťahovať už v rekordne krátkom čase. Naše najlacnejšie montované domy však vyhovujú stavebníkom bez rozdielu veku, skúsme sa teda pozrieť na niektoré projekty domov z nášho katalógu.

Bungalov 41

Bungalov 41 s obytnou plochou 33,17 m2 reprezentuje najmenší a zároveň najlacnejší montovaný dom z nášho katalógu. Nič to však nemení na situácii, že tento projekt je akoby stvorený pre dôchodcov alebo pre zákazníkov, ktorým postačia menšie priestory a takéto kompozičné riešenie miestností. Montovaný dom je však tiež výbornou voľbou na víkendové alebo prechodné bývanie počas prázdnin. Jeho rozmery 10,5 x 6 m môžu byť navyše atraktívne pre majiteľov úzkych a menších pozemkov.

projekt domu 41

Dom disponuje obývacou izbou spojenou s kuchyňou, jednou spálňou, šatníkom, kúpeľňou i samostatným WC a nechýba samozrejme ani malá technická miestnosť. Aby sme však nezabudli na ostatné parametre, zastavaná plocha domu je 63 m2 a z toho úžitková plocha predstavuje  48,34 m2. Montovaný dom vás bez základovej dosky, projektovej dokumentácie a vonkajších prípojok vyjde 63.550 €.

Bungalov 44

Bungalov 44 je druhý najlacnejší montovaný dom v našej ponuke. Obytná plocha je 35,04 m2 a úžitková 47,78 m2. V dome sa nachádza zádverie s priestorom na vstavanú skriňu, chodba, jedna izba, kúpeľňa s WC, technická miestnosť a obývačka s kuchyňou. Z tejto časti domu sa dá vyjsť na prestrešenú terasu.

najlacnejší bungalov

Dom sa hodí na malý pozemok alebo ako chata. Cena za holodom je 59.140 € a dom na kľúč je možné mať už za 63.980€.

Bungalov 45

Bungalov 45 predstavuje elegantné riešenie útulného bývania. Má dve veľké izby, ktoré môžu slúžiť ako spálňa a detská izba, prípadne pracovňa. Kuchyňa je spojená s obývacou izbou, čím vzniká priestranná miestnosť. Súčasťou domu je tiež špajza, do ktorej sa vstupuje cez kuchyňu, kúpeľňa, samostatné WC a zádverie s technickou miestnosťou.

Najlacnejší montovaný drevodom

Obytná plocha je 45,32 m2 a úžitková je 65m2. Preto sa hodí najmä pre seniorov, mladé rodiny alebo ako víkendová chata. Cena za holodom je 64.920 € a dom na kľúč vám postavíme za 71.440 €. 

Bungalov 7

Jednopodlažný montovaný dom vyniká maximálnym využitím vnútorného priestoru, ktorý zabezpečí primeraný komfort pre 3 člennú rodinu. Dom s rozmermi 11,5 x 7 m ponúka otvorenú dispozíciu kuchyne, jedálne a obývacej izby, ktoré sú vďaka balkónovým dverám a dvom bočným oknám presvetlené dostatočne. Od spálne a detskej izby sú navyše oddelené chodbou, takže napríklad ani hlasnejšie večerné sledovanie športových prenosov nebude rušivým elementom. Technické zázemie domu je riešené v samostatnej miestnosti. Dom ma spoločnú kúpeľňu so sprchovým kútom a WC.

Najlacnejší dom

Zastavaná plocha montovaného bungalov 7 predstavuje 80,5 m2Úžitková plocha z toho tvorí 64,8 m2 a obytná plocha pozostáva zo 49,2 m2. Ak vás zaujal práve tento bungalov, môže byť váš na kľúč za 71.630 €.

Bungalov 9

Tento prízemný bungalov 9 určený do rovinatého alebo mierne svahovitého terénu svojimi vnútornými priestormi uspokojí požiadavky 3 člennej rodiny. Dispozične je tento montovaný dom rozdelený na otvorenú spoločenskú časť s obývačkou i kuchyňou a na súkromnú časť. Popri veľkoryso riešenej obývacej izbe s kuchyňou, ktorá mimochodom umožňuje vstup priamo na terasu, dom ponúka spálňu a detskú izbu. Dom ďalej v blízkosti rodičovskej spálne disponuje samostatnou kúpeľňou i samostatným WC, no a chýbať nemôže ani technická miestnosť a menší sklad.

Dom je so svojimi rozmermi 13 x 7,2 m vhodný aj pre užšie pozemky. Montovaný bungalov má 68,7 m2 úžitkovú a 49,9 m2 obytnú plochu. Montovaný dom na kľúč stojí 76.430 €.

Tip na záver

V našom katalógu projektov si môžete pozrieť projekty montovaných drevodomov do 60 000 € a tiež do 70 000 €. Táto cena platí pri dokončení domu do štádia holodom, čo je najčastejšia voľba našich zákazníkov.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov