Kategórie
Blog

Cesta k získaniu stavebného povolenia pre stavbu montovaného domu – časť 3.

Stavebné konanie a hrozba menom susedia

Územné rozhodnutie už máte vybavené, žiadosť o stavebné povolenie vrátane všetkých potrebných príloh už je podaná a teraz čakáte na vytúžené stavebné povolenie? Na tŕnistej ceste za stavebným povolením Vás ešte čaká stavebné konanie, ktoré ak prebehne bez komplikácii, tak sa dočkáte vytúženého výsledku “stavba povolená”. Pozor, aj počas stavebného konania môžu nastať vážne komplikácie ktoré Vám môžu skomplikovať výstavbu montovaného domu.

Po podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia má príslušný stavebný úrad lehotu 30 dní na jej posúdenie. Ak nezistí žiadne nedostatky, začne stavebné konanie, o čom informuje všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy. Ak však naopak príslušný stavebný úrad výhrady voči žiadosti vznesie, môže Vás vyzvať, aby ste nedostatky odstránili v stanovenej lehote. Sú bohužiaľ evidované aj také prípady, keď stavebný úrad sotva začaté konanie úplne zastaví.

Nemôžete v stavebnom konaní nájsť jeho pravý zmysel? Jeho cieľom je spoľahlivo posúdiť navrhovanú stavbu tak, aby bola v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, čo môže iba stavebný úrad, niekedy bohužiaľ aj vo spolupráci zo súdom. Kladným výsledkom stavebného konania je stavebné povolenie zodpovedajúce všetkým podmienkam postihujúcim konkrétnu situáciu okolo stavby. Dĺžka stavebného konania je 30 dní od jeho zahájenia.

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania obsahuje informácie o tomto zahájeniu a dátum i miesto ústneho jednaní niekedy spojeného aj s miestnym zisťovaním. Ak bola žiadosť spolu s prílohami posúdená ako plne dostačujúca, nemusíte byť na ústne konanie ani miestne šetrenie vôbec vyzvaní a jediné, čo sa bude riešiť, sú stanoviská účastníkov k vašej stavbe montovaného domu.

Účastníci stavebného konania

Vymedzenie okruhu účastníkov:

  • Stavebník
  • Dotknuté osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k vášmu pozemku a stavbám na ňom
  • Dotknutí susedia, čiže osoby, ktoré  majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom a stavbách na nich (existujú však výnimky a nie každý sused musí byť automaticky účastníkom)
  • Účastníkmi konania môžu byť aj iné osoby, ktorým toto postavenie priznáva zvláštny zákon
  • Pri stavbe svojpomocne sú účastníkmi:
  • Osoba, ktorá bude odborne viesť realizáciu stavby
  • Osoba, ktorá bude vykonávať odborný dozor
argument, conflict, controversy

Hrozba vo stavebnom konaní menom SUSEDIA

Za kameň úrazu, ohrozujúce získanie včasného stavebné povolenia, sú považovaní tiež vaši susedia. Susedia vám totiž dokážu svojimi pripomienkami, námietkami, návrhmi, v stavebnom konaní riadne skomplikovať priebeh konania. Úradní pracovníci, ich písomne predložené výhrady musia brať na zreteľ a to aj vtedy, keď si niekde za zatvorenými dverami kancelárie ťukajú na čelo, o aký že to ide nezmysel. Pozor však, nie vždy musí ísť o výhrady nemiestne. Nie všetko, čo je ideálne pre vás, je rovnako ideálne aj pre suseda.

Výhrady susedov bývajú spravidla dvojakého charakteru:

Výhrady technického rázu posudzuje stavebný úrad a v ich “rozsudkoch” je často vďaka dlhoročným skúsenostiam zbehlý. Výhradu musí kompetentný úradný pracovník riadne prešetriť a následne sa pokúsiť sprostredkovať dohodu medzi vami a susedom – v jeho či váš prospech, to už je na rozhodnutie stavebného úradu. Väčšinou sa však berú vážne naozaj len logické a oprávnené technické nesúlady.

Výhrady občianskoprávneho rázu posudzuje stavebný úrad, kedy ich tiež riadne prešetrí a následne sa pokúsi sprostredkovať dohodu medzi vami a susedom. Stáva sa ale, že s niektorými občianskoprávnymi spory si stavebný úrad nevie rady. Vtedy radšej stavebné konanie preruší alebo pozastaví a suseda odkáže dožadovať sa práva na súde. Ak súd rozhodne v susedov prospech, budete svoj stavebný zámer musieť žalobcovi tak či tak prispôsobiť.

Či už výhrady technického alebo občianskoprávneho rázu, všetky môžu byť frustrujúce a naťahovať štandardnú 30 dňovú dĺžku stavebného konania až o niekoľko mesiacov. Z toho vychádza jedno veľké ponaučenie. Nech už je váš sused akýkoľvek, snažte sa s ním radšej budovať, keď už nie priateľský, tak aspoň “zdravý” vzťah. Susedské spory sú obťiažné, únavné a bohužiaľ v niektorých prípadoch doživotné – a často klíčia práve pri realizácii nového stavebného zámeru.

Čo z toho všetkého vyplýva? Ak chcete stavebným konaním čo možno najrýchlejšie preplávať, rýchlo stavať a následne potom v kľude žiť, vyberajte si v prvom rade takú stavebné lokalitu, ktorá nebude ležať vo vojnovom území. Tomu sa dá predísť zmapovaním susedských vzťahov už pri výbere pozemku. Po druhé, susedke vzťahy utužujte, po tretie stavte na vysoko kvalitné a tým aj ťažko napadnuteľné stavebné projekty. Tu už Vám pomocnú ruku ponúka renomovaná stavebná spoločnosť Mirano s.r.o prostredníctvom katalógu hotových projektov montovaných domov, ktoré už v minulosti minimálne jedno stavebné povolenie získali.

Prehľadávajte v TOP kategóriách - projekty domov